Tiếng Việt  |  English

Khai Giảng Khóa Xuất Gia Gieo Duyên và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư và Chư Hương Linh

Ngày 27 tháng 11 năm 2021. Sau thời Toạ thiền và Công phu sáng xong của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử.

Lúc 8: 30 sáng Tại Chùa Điều Ngự đã “Khai giảng khóa Xuất gia gieo duyên” cho các Thiện nam Tín nữ Phật tử ở nhiều nơi vâng tập về tại đạo tràng phát tâm xuất gia tu tập một ngày.

Đến 10:25 sáng Khóa Lễ Tụng Kinh Hằng TuầnTường trình thành quả của đại hội (công bố quyết nghị); Lễ Hiệp Kỵ lịch đại Tổ sư và cầu siêu chư Hương linh.

Dưới đây một vài hình ảnh của buổi lễ