Tiếng Việt  |  English

Lễ Hoa Đăng Cầu An và Cầu Siêu Chư Giác Linh, Hương Linh đã mất vì Đại Dịch Covid-19 và Lễ Xả giới Xuất gia gieo duyên

Vào lúc 7:00 tối Ngày 27 tháng 11 năm 2021 Lễ Hoa Đăng Cầu An và Cầu Siêu Chư Giác Linh, Hương Linh đã mất vì Đại Dịch Covid-19.

9:00 tối Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni đã tiến hành Lễ Xả giới Xuất gia gieo duyên cho các hành giả sau một ngày phát tâm tu học.

Dưới đây một số hình ảnh của buổi lễ