Tiếng Việt  |  English

Lễ Tham Yết Phật Tổ- Tại Tổ Đình Quốc Ân, Tổ Đình Báo Quốc- Huế

Chiều ngày 24-05-2021 nhằm ngày 13-04-Tân Sửu. TANG LỄ CỐ TRƯỞNG LÃO ÂN SƯ thượng THIỆN hạ HẠNH được cử hành tại Tổ Đình Báo Quốc-Huế. Trong gia phút thiên liêng nhất, khói trầm quyện toả, Môn Đồ Pháp Phái, Môn Nhơn Hiếu Quyến, thành tâm Cung Thỉnh Hòa Thượng thượng Quang hạ Nhuận – Trú Trì Chùa Hiếu Quang- Huế, dương vi Sám Chủ Tang Lễ, cùng hội đồng Chư Tôn Thượng Toạ, chư Đại Đức Tăng, trong hội đồng Kinh Sư thân lâm trước ai đường Giác Linh Tôn Sư Thượng Thủ. Nhị vị Hòa thượng chấp lệnh, khởi lệnh, Hòa Thượng Sám Chủ Khởi hành Niêm hương, sau đó Cử Cung duy, phụng thỉnh Bát Hương, Di ảnh, Long Vị, Tham yết Phật Tổ tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế, Tham yết Phật Tổ tại Tổ Đình Báo Quốc – Huế.

Dưới đây, Hình ảnh lễ Tham Yết Phật Tổ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Thiện hạ Hạnh .
Kính nguyện Đức Thượng Thủ Thuỳ từ nhã giám.
Ban biên tập ký sự tang lễ.