Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ Tự tứ Vu lan

Sáng ngày 14 tháng 7 năm Đinh Dậu (4/9/2017), Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế trang nghiêm tổ chức Lễ Tự tứ Vu lan tại giới trường Chùa Linh Quang, Huế.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng Thượng Thủ, chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn và đông đảo Phật tử tham dự.

Bắt đầu từ lúc 07h30, với lễ thuyết giới cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia, sau đó chư Tăng Tiến hành Lễ Thọ Tứ tứ. Hòa Thượng Thích Chí Thắng được cung thỉnh vi tác Chủ Pháp Sự; Hòa Thượng Thích Chơn Phương, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh làm Ngũ Đức Sư.

Sau Lễ Tự Tứ của chư Tăng, các hàng Phật tử đã dâng hoa khánh chúc lên chư tôn đức nhân ngày thọ tuế, và cũng dâng tịnh tài, tịnh vật lên cúng dường hiền tiền đại đức Tăng già ngày tự tứ, hồi hướng công đức cầu siêu cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp được siêu sanh, cha mẹ hiền còn được tăng long phước thọ. Sau cùng là Lễ Vu Lan Cài Hoa Hồng.  

Dưới đây là một số hình ảnh đính kèm: