Tiếng Việt  |  English

Lễ thọ cấp Dũng, tân thăng cấp Tấn và trình diện BHD.TƯ GĐPTVN


Lễ thọ cấp GĐPTVN tại tổ đình Thập Tháp

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

———–//————-

TƯỜNG TRÌNH

LỄ THỌ CẤP DŨNG – CẤP TẤN TÂN THĂNG

VÀ TRÌNH DIỆN BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN

THUỘC TĂNG ĐÒAN GHPGVNTN

(tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định – Ngày 03/6/Giáp Ngọ)

I- DUYÊN KHỞI:

Y chỉ Mục đích Tăng Đoàn GHPGPVNTN công bố ngày 20/02/2014, nhân giỗ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp (Bình Định) vào ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ có anh chị em Huynh trưởng GĐPT các tỉnh thành ở các miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh về dự, thống nhất cử anh Nhuận Tín Hồ Đủ (Huynh trưởng Cấp Tấn) làm Trưởng đoàn diện kiến chư Tôn Đức lãnh đạo Tăng Đoàn.

Anh Nhuận Tín dâng lời tác bạch duyên sự và thượng trình danh sách 20 Huynh trưởng đã ký tên tình nguyện sinh hoạt GĐPT thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. Được chư Tôn Đức Tăng Đoàn hoan hỷ và chỉ dụ: “Các vị Huynh trưởng GĐPT về đây hôm nay tức là đã có lòng thành quy ngưỡng Tăng Đoàn GHPGVNTN thì hãy lập ngay Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT lâm thời để củng cố, phát triển hệ thống GĐPTVN trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN, ngõ hầu chăm lo việc tu học, giáo dục cho Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT các Cấp…”

Tất cả anh chị em Huynh trưởng có mặt cùng đảnh lễ chư Tôn Đức, cung kính “Ygiáo phụng hành”.

II- TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC GĐPTVN THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN:

1) Ban Vận động nhân sự từ Trung ương đến các tỉnh thành được sung cử vào ngày 21/02/2014 gồm có 12 Huynh trưởng (6 Cấp Tấn + 6 Cấp Tín) và Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm.

2) Hình thành Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN, điển hình cho các địa phương khác… Hòa thượng Trưởng Ban Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa mở Hội nghị Huynh trưởng vào ngày 09/3/2014 tại chùa An Dưỡng, thành phố Nha Trang để củng cố, bổ sung nhân sự thành phần BHD.GĐPT tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng làm Trưởng Ban, gồm có 02 Huynh trưởng Cấp Tấn, 6 Huynh trưởng Cấp Tín và 6 Huynh trưởng Cấp Tập (14 Huynh trưởng). BHD tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành hoạt động củng cố tinh thần đội ngũ Huynh trưởng, lập Quỹ Tương tế Huynh trưởng, xây dựng Đề án tu học và huấn luyện Huynh trưởng thích hợp với tình hình mới (2014 – 2016).

3) Suy cử thành phần Ban Hướng dẫn Trung ương lâm thời GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN:

a- Một Hội nghị Huynh trưởng cốt cán  từ các tỉnh thành thuộc các miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Vạn Hạnh và tỉnh Khánh Hòa, vào ngày 17/5/2014 tại chùa An Dưỡng, Thành phố Nha Trang dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN. Hội nghị đã thống nhất ý chí, hoàn thiện các Phật sự:

b- Vì tình hình đặc biệt hiện nay, Hội nghị đồng đứng lên cung kính tác bạch Hòa thượng chứng minh, xin Ngài bi mẫn đảm nhận chức vụ Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN, được Hòa thượng hứa khả nhận trọng trách. Và cung thỉnh 05 vị Hòa thượng trong Hội đồng Chứng  minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN làm Cố vấn Giáo hạnh:

 – HT. Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng HĐĐH

 – HT. Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng HĐĐH

 – HT. Thích Chơn Niệm, Tổng Thủ quỹ kiêm Tổng Ủy Viên Thanh Niên

 – HT. Thích Thiện Tường, Thành viên HĐCM, phụ trách Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

 – HT. Thích Thiện Tánh, Tổng Ủy Viên Kiến Thiết       

c- Các thành viên BHD.TƯ GĐPTVN còn lại gồm Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm và 14 Huynh trưởng đã được Hội đồng Điều hành chuẩn y bằng Quyết định số 01/TUV.TN/HĐĐH, ký ngày 20/5/2014.

d- BHD.TƯ đã ban hành Thông tư số 01/HDTƯ/TB, ngày 08/6/2014 đề ra đường hướng và mục tiêu tổ chức hoạt động từ 2014 – 2016.

4). Xét duyệt hồ sơ cá nhân Huynh trưởng để đề nghị thăng Cấp hầu có đủ tư cách lãnh đạo, điều hành sinh hoạt – tu học trong hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc TăngĐoàn GHPGVNTN: BHD.TƯ đã hoàn thiện việc xét duyệt hồ sơ cá nhân, sách tịch Huynh trưởng và lập trình lên chư tôn Hòa thượng hữu quan khán duyệt, đề nghị tấn phong Cấp Dũng cho 02 Huynh trưởng Cấp Tấn thâm niên và điều chỉnh thâm niên – tân thăng cho 08 Huynh trưởng Cấp Tấn để tương xứng với trọng trách đang đảm nhiệm chức vụ trong BHD.TƯ và BHD các tỉnh thành.

III- LỄ THỌ CẤP CỦA CÁC HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG VÀ TRÌNH DIỆN BHD.TƯ GĐPTVN THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN:

Vào lúc 06g30 ngày 29/6/2014 (03/6/AL), tại Chánh diện Tổ Đình ThậpTháp, Bình Định, toàn thể Huynh trưởng về dự lễ đã chỉnh tề đội ngũ. Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung đón chư tôn Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quan lâm Đạo tràng, niệm hương đảnh lễ Phật.

4

Chư tôn Hòa thượng trong lễ Thọ cấp

1- LỄ THỌ CẤP:

Sau khi chư Tôn Đức an vị, Huynh trưởng dẫn chương trình Lễ giới thiệu:

+ Về chư tôn chứng minh:

       – Hòa thượng Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn

       – Nhị vị Hòa thượng Phó Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn

       – Hòa thượng Tổng Thư ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN kiêm Quyền Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN

       – Hòa thượng Tổng Ủy viên Thanh niên HĐĐH Tăng Đoàn

       – Chư tôn đức trong HĐCM – HĐĐH và Trưởng BĐH Tăng Đoàn các tỉnh thành.

+ Về GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN có các thành viên BHD.TƯ và các Đại diện BHD.TƯ tại các Miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh, cùng  Huynh trưởng đại diện các đơn vị GĐPT Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và Đồng Nai.

1.1 – Huynh trưởng Nhuận Tín Hồ Đủ quỳ dâng lời tác bạch: “… Hôm nay, ngày 3/6/AL – nhân kỷ niệm huý nhật đức Đệ tứ Tăng Thống GHPGVNTN cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, kết hợp với lòng thành kính niệm ân công hạnh của Ngài, BHD.TƯ GĐPTVN thuộc GHPGVNTN long trọng tổ chức Lễ Thọ Cấp 10 Huynh trưởng tân thăng và trình diện BHD.TƯ thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN là duyên sự của buổi lễ hôm nay. Chúng con cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức thùy từ lân mẫn chứng minh”.

1.2- Tuyên đọc Quyết định tấn phong Cấp Dũng: Hòa thượng Tổng Thư ký tuyên đọc Quyết định của HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN ký ngày 28/6/2014 tấn phong Cấp Dũng cho 02 Huynh trưởng Cấp Tấn thâm niên:

– Lê Văn Mới, pháp danh Đồng Minh, sinh năm 1941.

– Hồ Đủ, pháp danh Nhuận Tín, sinh năm 1943.

Đồng thời tuyên đọc Quyết định 07 Huynh trưởng Cấp Tín tân thăng Cấp Tấn do Hòa thượng Quyền Trưởng BHD.TƯ ấn ký ngày 28/6/2014, đã được Hòa thượng Tổng Ủy viên Thanh niên thừa ủy nhiệm Hòa thượng Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN chuẩn y:

9

Đọc quyết định Thăng cấp

– Nguyễn Ngọc Sanh, pháp danh Trí Thắng.

– Phạm Bá Viên, pháp danh Thị Cảnh.

– Châu Gặp, pháp danh Như Đoàn.

– Trần Sách, pháp danh Nguyên Chí.

– Lê Lai, pháp danh Nguyên Lượng.

– Đặng Thị Kim Long, pháp danh Đồng Nguyệt.

– Phạm Thị Minh Thương, pháp danh Quảng Đạt.

– Trần Thái Dũng, pháp danh Nguyên Trí.

1.3- Lễ truyền đăng tục diệm:

11

Lễ truyền đăng

Tất cả 10 anh chị Trưởng tân thăng đồng quỳ trước Tam Bảo. Hòa thượng Tổng ủy viên Thanh Niên và Hòa thượng Tổng Thư ký HĐĐH kiêm Quyền Trưởng BHD.TƯ đại diện Tăng bảo khởi thân tiếp ánh sáng từ đèn Lưu ly Bảo điện Tổ Đình Thập Tháp thắp vào đèn 02 Huynh trưởng Cấp Dũng tân thăng, rồi lần lượt nối tiếp vào những đèn của các Huynh trưởng tân thăng Cấp Tấn:

“Lung linh đèn Pháp truyền trao,

Tay truyền tay nhận dạt dào Đạo thiêng;

Tuyền đăng tục diệm lưu truyến,

Muôn năm Chánh pháp sáng miền trần gian”

Bài “Ý nghĩa truyền ánh sáng vô tận đăng” được Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm xướng âm nhẹ nhàng, thanh thoát! Không gian Lễ Truyền đăng như lắng đọng tâm tư, hòa quyện sắc màu vàng lam, ngào ngạt đạo hương. Bài Ý nghĩa này được kết thúc bằng câu: “Nguyện vững tâm, bền chí, hy hiến cho ánh sáng trí tuệ được truyền lưu mãi mãi”.

Từ Huynh trưởng dẫn lễ: “Trước giờ phút thiêng liêng này, có anh chị nào không kham lãnh sứ mệnh trọng đại của người Huynh trưởng Cấp cao trong hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN thì hãy đứng dậy, bước ra khỏi hàng ngũ Trì Địa Bồ Tát”? Hỏi lại 3 lần như thế thì tất cả Huynh trưởng thọ Cấp còn quỳ nguyên vị trí.

 “Lành thay! Lành thay! Quý anh chị đã thể hiện tinh thần Bi – Trí – Dũng để nhận lãnh ngọn đèn truyền thừa Vô tận đăng tiếp nối mạng mạch của GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN”.

Quý anh chị phát nguyện quỳ nguyên tại chỗ, hai tay nâng đèn trước mặt để phát lời nguyện theo anh Nhuận Tín đọc dẫn. Sau đó, quý anh chị thọ Cấp đưa lửa Dũng có ánh sáng tam muội vào tâm thức, rồi tự tay tắt đèn cùng đảnh lễ Tam bảo.

13

Gắng phù hiệu thăng cấp

1.4- Chư tôn đức đã thân hành gắn Cấp hiệu cho các Huynh trưởng tân thăng.

1.5- Hòa thượng Tổng ủy viên Thanh niên ban Huấn từ phú chúc, sách tấn các Huynh trưởng tân thăng. Hòa thượng mong rằng các anh chị  sống đúng với Cấp bậc đã thọ lãnh, nêu cao tinh thần bổn phận và trách nhiệm củng cố, phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN ngày càng tiến triển. Hòa thượng còn nhắc nhở thêm rằng: Theo Hòa thượng được biết, các anh chị Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn có nhiều vị thọ Bồ tát giới hay Thập thiện; nhưng ở đây – hôm nay, Hòa thượng chỉ mong quý vị thọ Cấp cần hành trì Năm Giới của người Phật tử tại gia thật tốt để giới hạnh và Phật sự được viên dung vô ngại.

2/ LỄ TRÌNH DIỆN BHD.TƯ:

Tiếp theo là Lễ Trình diện BHD.TƯ GĐPTVN. Sau phần nghi thức hô khẩu hiệu GĐPT, cử bài ca Sen Trắng.

2.1-  Anh Nhuận Tín (Huynh trưởng Cấp Dũng) tuyên đọc là Diễn văn Khai mạc Lễ trình diện BHD.TƯ, trong đó có đoạn anh khuyến tấn anh chị em Huynh trưởng GĐPT các Cấp “… Đứng trước hiện tình giữa bối cảnh dân tộc bị độc tài toàn trị, đất nước lâm nguy bởi ngoại xâm, Giáo hội Phật giáo bị phân hóa vì nội trùng, sinh hoạt GĐPT gặp nhiều chướng duyên bởi nội ma điệp trùng thừa sai cho Vô minh… khiến cho bao người bị thất vọng, đau khổ! Chúng ta là Huynh trưởng GĐPT cũng là hàng Cư sĩ Phật giáo tại gia và cũng là người công dân lương hảo, yêu quê hướng xứ sở – đồng bào thì không thể thản nhiên hoặc sợ hãi và vô cảm để cho Vô minh hoành hành Dân tộc và Phật giáo; mà hãy góp sức cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN nỗ lực chuyển hóa hoàn cảnh xã hội, đất nước trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Lời dạy của đức Đệ tứ Tăng thống vẫn còn đó: “Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sanh không thể an lạc nới áp bức đói nghèo” như nhắc nhở, thúc giục chúng ta dấn thân hành động đúng theo Châm ngôn, Mục đích GĐPTVN. Đó là một trong những yếu tố khách quan và chủ quan để hình thành hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. Nay BHD.TƯ xin trình diện trước chư tôn HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn, đồng thời công bố với các tổ chức Phật giáo trong và ngoài nước bằng hoài bảo thiết tha phục vụ Chánh pháp theo Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN.”

2.2- Hòa thượng Quyền Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN tuyên đọc Quyết định số 02/QĐ/TUV.TN/HĐĐH ngày 28/6/2014 (thay thế Quyết định số 01/TUV.TN/ HĐĐH, ngày 20/5/2014) Bổ nhiệm BHD.TƯ GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Sau khi nghe tuyên đọc danh sách theo Quyết định, tất cả thành viên BHD.TƯ nêu trên cùng bước lên phía trước – đối diện với chư Tôn Đức chứng minh buổi lễ trình diện bằng tiếng hô khẩu hiệu GĐPT: “Phật tử: Tinh tấn!”.

2.3- Tất cả thành viên BHD.TƯ cùng quỳ, đọc Lời Phát nguyện theo anh Nhuận Tín khởi dẫn:

–  Một là, luôn luôn quy ngưỡng Tam Bảo, trung thành với GHPGVNTN – nay là Tăng Đoàn GHPGVNTN để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

–  Hai là, luôn luôn trung thành với lý tưởng GĐPT theo Châm ngôn Bi-Trí-Dũng và Mục đích của GĐPTVN để củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Ba là, luôn luôn tu tiến không ngừng, gương mẫu “Dĩ thân tác chúng”, xứng đáng là hàng Huynh trưởng cao Cấp để cùng đàn em Áo Lam vững tiến trên đường Đạo.

2.4-  Sau đó, Hòa thượng TUV.TN cùng chư Tôn Đức khởi thân trao gắn phù hiệu chức vụ và phú chúc cho từng thành viên BHD.TƯ GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

2.5- Hòa thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn ban Đạo từ. Ngài phú chúc, sách tấn anh chị em trong BHD.TƯ và Huynh trưởng GĐPT các Cấp có mặt và không có mặt hôm nay hãy cùng nhau nối kết tinh thần Lục hòa cộng sự, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN sinh hoạt – tu học đi vào nề nếp, quy củ; góp phần thực hiện Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN thành tựu như nguyện…

2.6- Sau cùng, Cảm tạ của Ban Tổ chức do Huynh trưởng Cấp Tấn Như Dũng bày tỏ sự niệm ân chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Đoàn GHPGVNTN đã thùy từ lân mẫn thân lâm chứng minh Đạo tràng và ban Pháp nhủ. GĐPT chúng con nguyện “Y giáo phụng hành”; đồng thời xin niệm ân chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni – Phật tử Tổ Đình Thập Tháp đã hỗ trợ mọi phương diện tinh thần lẫn vật chất cho Lễ Thọ Cấp và Trình diện BHD.TƯ GĐPT chúng con thành tựu viên mãn.

2.7- Cung thỉnh chư Tôn Đức Chứng minh Đạo tràng khởi thân tụng Tứ hoằng thệ nguyện hồi hướng.

Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy Tăng xá an tịnh.

Buổi Lễ kết thúc – hoàn mãn lúc 08g30 cùng ngày.

Tất cả anh chị em Huynh trưởng GĐPT, quý Cư sĩ Phật tử, Ân nhân – Bảo trợ cùng điểm tâm sáng khẩn trương để kịp tháp tùng chư Tăng Hội đồng Tăng Đoàn đến Tu viện Nguyên Thiều đảnh lễ, cúng dường và nhiễu tháp đức Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân húy nhật của Ngài (03/6/AL).

11 giờ, chư  Tăng và Phật tử trở lại Tổ Đình Thập Tháp thọ trai.

11g30, chư tôn Hòa thượng Thích Tâm Trí, HT.Thích Chơn Niệm, TT. Thích Viên Hỷ gặp gỡ anh chị em Huynh trưởng về dự lễ, ngõ lời bảo ban, dặn dò và chia tay thân ái lúc 12 giờ cùng ngày để lần lượt hồi quy trú xứ, tu hành chánh đạo./.

Phật lịch 2558, chùa An Dưỡng, ngày  02 tháng 7 năm 2014

Tường trình từ VP. BHD.TƯ GĐPTVN

Tổng Thư ký  

(đã ký)

Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

Các tin khác

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Hạ Lạp Đức Thượng Thủ

Chiều ngày 26 tháng 7 năm Canh Tý (13/9/2020), Đại Diện Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến Phương trượng của Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn để đảnh lễ khánh chúc hạ lạp lên Ngài.

Thư Phân Ưu của HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, thế quyến Cố Thượng Tọa Thích Viên Đức, Trú Trì Chùa Bửu Đức, Đồng Nai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Thượng Tọa thượng Nhuận hạ Nguyên tự Viên Đức hiệu Hoằng Tịnh.

Thông Bạch Vu Lan Canh Tý – 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Kính bạch Chư tôn Giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, Thời gian thấm thoát qua, mùa Vu Lan lại đến, nhắc nhở người con Phật sứ mạng báo ân, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh đau khổ, oan khiên và cảnh tỉnh mọi người tránh xa những việc làm tội lỗi gây thêm cảnh đau thương. Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất cũng đang bị nhiều khó khăn mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, từ cơ sở đến cá nhân, nhất là giấy tờ tùy thân, cư trú, đi lại…nhưng chư Tăng vẫn vững vàng, chư Phật tử vẫn ủng hộ. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn vô cùng hoan hỷ, tán dương tinh thần từ bi và hùng lực của quý vị.

Thư Phân Ưu của HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài GònPhật lịch 2564   THƯ PHÂN ƯU     Kính gửi: – Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, thế quyến Cố Hòa Thượng Thích […]

CÁO PHÓ Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI – Tổng Uỷ Viên Kiến Thiết Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Môn đồ pháp quyến chùa Bảo Hoa, chư Tăng Tổ đình Thập Tháp thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vô cùng kính tiếc báo tin: Hòa Thượng THÍCH VIÊN HẢI – Tổng Ủy Viên Kiến Thiết Tăng đoàn GHPGVNTN        – Trụ trì chùa Bảo Hoa thôn […]

Bản Lên Tiếng Hủy Bỏ Bản Án Tử Hình Với Hồ Duy Hải của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Những ngày qua, giới luật sư và mạng xã hội cũng như quần chúng đã có rất nhiều ý kiến, dư luận lên án, bất bình, thất vọng về vụ án anh Hồ duy Hải, quê ở Long An, bị qui chụp tội giết người, cướp tài sản, năm 2008. Vụ án đã kéo dài từ hơn 12 năm nay vì trong quá trình điều tra và xét xử có rất nhiều sai sót, không chứng minh và không thuyết phục được rằng Hồ Duy Hải là kẻ thủ ác vì thiếu chứng cứ, và việc ngụy tạo bằng chứng cũng như tang vật gây án là một sự vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gia đình thân nhân đã khiếu nại và công luận bất bình vì cho rằng nạn nhân Hồ Duy Hải là vật tế thần chết thay cho người thân của một gia đình thế lực trong chế độ.

Thông Bạch Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2564 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn đức, Kính thưa Quý Liệt vị, Đại Lễ Phật Đản là ngày trọng đại của người con Phật để tưởng nhớ đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, năm nay Lễ Kỷ Niệm Đản Sanh lần thứ 2564 của Đức Phật trong tình hình đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung đang gồng mình gánh chịu đợt Đại Dịch virus Corona, đã lấy đi hơn 100.000 sinh mạng của con người trên khắp thế giới, và nó tiếp tục hoành hành mà chưa có dấu hiệu kết thúc.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Dịch Bệnh Tiêu Trừ và Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ

Sáng ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý (12/3/2020), tại Chùa Phước Thành, Huế. Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, đồng thời Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ. Quang lâm chứng minh, có Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh; từ Bình Định có Hòa Thượng Thích Viên Định - Viện Trưởng HĐĐH,

Tin Viên Tịch Đức Trưởng Lão Hòa Thượng đạo hiệu thượng DIỆU hạ TÁNH

Tin Viên Tịch Đức Trưởng Lão Hoà Thượng đạo hiệu thượng DIỆU hạ TÁNH Viện chủ Tổ Đình Quốc Ân Huế vừa viên tịch lúc 14:30 ngày 23 tháng 12 năm Kỷ Hợi (thứ sáu, ngày 17/1/2020). Trụ thế tròn 90 tuổi. Lễ Nhập Kim Quan: 8h30 ngày 24/12/Kỷ Hợi (thứ bảy, 18/1/2020). Kim quan trưởng lão Hoà Thượng được tôn trí tại Tổ Đình Quốc Ân 143 Đặng Huy Trứ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế. Lễ Viếng bắt đầu vào lúc 10 giờ 00 ngày 17 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2020 (nhằm ngày 24 tháng 12 đến hết ngày 27 tháng 12 năm Kỷ Hợi).

Liên minh Châu Âu và đoàn Ngoại giao các nước làm việc với HĐ Liên Tôn VN ngày 16.1.2020

Hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2020, vào lúc 09h, tại chùa Giác Hoa, Nơ Trang Long, Bình Thạnh, Sài Gòn, một phái đoàn ngoại giao của các nước Canada, Úc, Mỹ, Tây Ban Nha, Ý, Anh, Đức và Liên Minh Châu Âu đến thăm và làm việc với Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam. Thành phần tham dự gồm: -ông Robert Bisset, Tham Tán Chính Trị Đại Sứ Quán Canada tại VN. -Cô Josefine Wallat, Tổng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự Quán Đức tại Sài Gòn. -Cô Martine Bisenius, Quan Chức Chính Trị Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại VN. -Cô Bird Collier, Tham Tán Đại Sứ Quán Úc tại VN. -Ông Roberto Cajari, Tổng Lãnh Sự, Tổng Lãnh Sự Quán Ý tại Sài Gòn. -Ông Miguel Moro Aguilar, Phó Đại Sứ Đại Sứ Quán Tây Ban Nha tại VN. -Ông Stephen Taylor, Bí Thư Thứ 2 Đại Sứ Quán Anh tại VN. -Ông Geatan Damberg-Ott, Quan Chứ Chính Trị, Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. -Ông Trần đức, Cán Bộ Chính Trị, Đại Sứ Quán Úc tại VN. Về phía Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm có: -Hòa Thượng Thích Không Tánh, ĐCT, Phật Giáo. -Chánh Trị Sự Hứa Phi, ĐCT, Cao Đài. -Mục Sư Nguyễn Hoàng Hoa, ĐCT, Tin Lành.

Bản Lên Tiếng Về Biến Cố Đồng Tâm: “Giết Dân Thì Tự Đánh Mất Tư Cách Cầm Quyền”

Được biết, vào 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động, chó và nhiều thành phần có vũ trang khác của nhà cầm quyền ở Hà Nội đã đột ngột tấn công vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đưa đến việc nhiều người dân Đồng Tâm phải tự vệ. Cuộc tấn công này hoàn toàn bất thường, không có bất kỳ một giá trị pháp lý nào, cũng như không có mục đích minh bạch nào về phía tư cách của một chính quyền. Bộ Công an Việt Nam sau đó còn phát đi thông báo cho biết có 4 người chết, gồm ba công an và một người dân, tất cả nạn nhân đều không được làm rõ danh tính.

Thư Chúc Xuân Năm Canh Tý – 2020 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, cùng Đồng bào Phật tử các giới, trong và ngoài nước. Kính thưa Liệt quí vị, Xuân là mùa vạn vật chuyển mình sinh sôi nảy nở, là mùa đổi thay của đất trời và mùa hoài vọng cho quốc thái dân an. Nhân dịp xuân về, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, xin gửi đến Chư tôn đức và Liệt quý vị lời cầu chúc năm mới thân tâm an lạc, vạn sự cát tường, trí lực sáng suốt, dũng mãnh tinh tiến trên con đường vận động thay đổi vận mệnh dân tộc Việt Nam sớm được thành tựu viên mãn.

Bản Lên Tiếng Về Trường Hợp Tử Tù HỒ DUY HẢI, Đồng Thời Kêu Gọi Cho Những Oan Án Trên Toàn Cõi Việt Nam

Sự kiện tử tù Hồ Duy Hải vừa được Viện Kiểm Sát Tối Cao Việt Nam ban hành quyết định ''kháng nghị giám đốc, đề nghị Tòa Án Tối Cao hủy toàn bộ bản án, và điều tra lại vào ngày 30/11/2019 đã gây lên niềm xúc động lớn trong dân chúng. Người thanh niên này đã chịu gần 12 năm tù, thấp thỏm chờ chết cho một tội trạng mà dư luận xã hội cũng như truyền thông nhà nước đã luôn tin rằng có nhiều oan khiên, nhiều uẩn khúc.

THÔNG TƯ: Phúc Trình Tổng Kết Phật Sự Cuối Năm 2019

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa Quý liệt vị, Năm 2019 (Kỷ Hợi) sắp mãn, Hội Đồng Điều Hành kính yêu cầu Chư Tôn đức và Quý Phật tử lãnh đạo Các Ban Điều Hành, các Tổng vụ, trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tổng kết các Phật sự đạt được trong năm qua và các Phật sự dự định trong năm tới, kể cả các khó khăn, trở ngại tại các địa phương. Các kết quả xin gửi về Văn phòng trước ngày 30.12.2019, để Hội Đồng Điều Hành nghiên cứu tìm phương cách giải quyết và hỗ trợ.

HĐCM – HĐĐH Cùng Các BĐH Trực Thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN Tại Các Tỉnh Thành Đảnh Lễ Khánh Tuế Đức Thượng Thủ

Vào lúc 14 giờ ngày 21 tháng 7 năm Kỷ Hợi (ngày 21/8/2019), Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trở về tại Phương Trượng Tổ Đình Báo Quốc để đãnh lễ Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thông Tư Vu Lan 2019 của Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý Phật tử, Phụng hành di huấn của Chư Phật, kế thừa nếp sống đạo chư Tổ, Tăng Già Việt Nam và thế giới sắp hoàn mãn ba tháng An cư kiết hạ. Đạo nghiệp của người xuất gia có thêm một bước tiến tu, và hàng cư sĩ tại gia có thêm một dịp tài bồi phước quả, để hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, ghi nhớ công ân của tiền nhân, báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và Thầy Tổ.

Thông Bạch Đại Lễ VU LAN Năm Kỷ Hợi – 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Kính bạch Chư tôn Giáo Phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni, Kính thưa Chư thiện tín Phật tử trong và ngoài nước, Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, Hội Đồng Điều Hành xin chân thành tri ân Chư Tôn đức và Quý Liệt vị đã hoan hỷ tham gia và hết lòng hỗ trợ Tăng Đoàn Giáo Hội Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất giữa lúc Tăng Đoàn đang trong hoàn cảnh khó khăn nghiệt ngã, bị đàn áp một cách có hệ thống từ nhiều năm nay và ngày càng khốc liệt, chùa chiền bị triệt phá, thờ cúng bị cản trở, giấy tờ hộ khẩu, hộ tịch bị khó dễ, cấm ngăn...

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Đảnh Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng quý Đồng Chủ tịch HĐLTVN gồm có: Chánh Trị sự Hứa Phi (Cao Đài), Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành), quý Đạo huynh Bùi Văn Luốc và Trần Văn Quang (Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy), đã ra Tu Viện Nguyên Thiều – Bình Định đảnh lễ cúng dường, tưởng nguyện Húy Nhật lần thứ 11 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Sau đó ra Tổ Đình Thập Tháp tại thị xã An Nhơn vấn an Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Thư kiến nghị của Hòa Thượng Thích Chí Thắng gửi đến các cấp chính quyền tại Thừa Thiên Huế

Kính gởi: - Ông Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Giám Đốc Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế Thưa quý vị. Từ khi Phật Giáo có mặt trên mảng đất hình chữ “S” đến nay đã hơn 2000 năm, trong quá trình truyền thừa, lịch đại Tổ Sư luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, cùng thịnh cùng suy. Chưa có một triều đại nào, hay một nguyên thủ quốc gia nào, gọi Phật Giáo chúng tôi là thế lực thù địch, thế lực Phản động.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL: 2563

Tham chiếu Biên Bản tinh thần phiên họp tổ chức Phật Đản PL: 2563, lúc 14h00 ngày 17 tháng 3 năm Kỷ Hợi (21/04/2019), tại Chùa Phước Thành, gồm toàn Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế và các vị Trú trì các Tổ đình, Tự viện và đại diện Phật tử đạo tràng Thập thiện và Bồ Tát. Ban tổ chức được hình thành như sau: 1- Chứng Minh: -Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh -Hòa Thượng Thích Diệu Tánh 2- Cố Vấn: -Hòa Thượng Thích Viên Định -Hòa Thượng Thích Tánh Đạt -Hòa Thượng Thích Chơn Phương