Tiếng Việt  |  English

Lễ thọ cấp Dũng, tân thăng cấp Tấn và trình diện BHD.TƯ GĐPTVN


Lễ thọ cấp GĐPTVN tại tổ đình Thập Tháp

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM

BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG

———–//————-

TƯỜNG TRÌNH

LỄ THỌ CẤP DŨNG – CẤP TẤN TÂN THĂNG

VÀ TRÌNH DIỆN BAN HƯỚNG DẪN TRUNG ƯƠNG GĐPTVN

THUỘC TĂNG ĐÒAN GHPGVNTN

(tại Tổ Đình Thập Tháp, Bình Định – Ngày 03/6/Giáp Ngọ)

I- DUYÊN KHỞI:

Y chỉ Mục đích Tăng Đoàn GHPGPVNTN công bố ngày 20/02/2014, nhân giỗ Tổ tại Tổ đình Thập Tháp (Bình Định) vào ngày 19 tháng Giêng năm Giáp Ngọ có anh chị em Huynh trưởng GĐPT các tỉnh thành ở các miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh về dự, thống nhất cử anh Nhuận Tín Hồ Đủ (Huynh trưởng Cấp Tấn) làm Trưởng đoàn diện kiến chư Tôn Đức lãnh đạo Tăng Đoàn.

Anh Nhuận Tín dâng lời tác bạch duyên sự và thượng trình danh sách 20 Huynh trưởng đã ký tên tình nguyện sinh hoạt GĐPT thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. Được chư Tôn Đức Tăng Đoàn hoan hỷ và chỉ dụ: “Các vị Huynh trưởng GĐPT về đây hôm nay tức là đã có lòng thành quy ngưỡng Tăng Đoàn GHPGVNTN thì hãy lập ngay Ban Hướng Dẫn Trung ương GĐPT lâm thời để củng cố, phát triển hệ thống GĐPTVN trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN, ngõ hầu chăm lo việc tu học, giáo dục cho Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT các Cấp…”

Tất cả anh chị em Huynh trưởng có mặt cùng đảnh lễ chư Tôn Đức, cung kính “Ygiáo phụng hành”.

II- TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG TỔ CHỨC GĐPTVN THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN:

1) Ban Vận động nhân sự từ Trung ương đến các tỉnh thành được sung cử vào ngày 21/02/2014 gồm có 12 Huynh trưởng (6 Cấp Tấn + 6 Cấp Tín) và Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm.

2) Hình thành Ban Hướng Dẫn GĐPT tỉnh Khánh Hòa thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN, điển hình cho các địa phương khác… Hòa thượng Trưởng Ban Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Khánh Hòa mở Hội nghị Huynh trưởng vào ngày 09/3/2014 tại chùa An Dưỡng, thành phố Nha Trang để củng cố, bổ sung nhân sự thành phần BHD.GĐPT tỉnh Khánh Hòa do Hòa thượng làm Trưởng Ban, gồm có 02 Huynh trưởng Cấp Tấn, 6 Huynh trưởng Cấp Tín và 6 Huynh trưởng Cấp Tập (14 Huynh trưởng). BHD tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành hoạt động củng cố tinh thần đội ngũ Huynh trưởng, lập Quỹ Tương tế Huynh trưởng, xây dựng Đề án tu học và huấn luyện Huynh trưởng thích hợp với tình hình mới (2014 – 2016).

3) Suy cử thành phần Ban Hướng dẫn Trung ương lâm thời GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN:

a- Một Hội nghị Huynh trưởng cốt cán  từ các tỉnh thành thuộc các miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Vạn Hạnh và tỉnh Khánh Hòa, vào ngày 17/5/2014 tại chùa An Dưỡng, Thành phố Nha Trang dưới sự chứng minh của Hòa thượng Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN. Hội nghị đã thống nhất ý chí, hoàn thiện các Phật sự:

b- Vì tình hình đặc biệt hiện nay, Hội nghị đồng đứng lên cung kính tác bạch Hòa thượng chứng minh, xin Ngài bi mẫn đảm nhận chức vụ Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN, được Hòa thượng hứa khả nhận trọng trách. Và cung thỉnh 05 vị Hòa thượng trong Hội đồng Chứng  minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN làm Cố vấn Giáo hạnh:

 – HT. Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng HĐĐH

 – HT. Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng HĐĐH

 – HT. Thích Chơn Niệm, Tổng Thủ quỹ kiêm Tổng Ủy Viên Thanh Niên

 – HT. Thích Thiện Tường, Thành viên HĐCM, phụ trách Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

 – HT. Thích Thiện Tánh, Tổng Ủy Viên Kiến Thiết       

c- Các thành viên BHD.TƯ GĐPTVN còn lại gồm Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm và 14 Huynh trưởng đã được Hội đồng Điều hành chuẩn y bằng Quyết định số 01/TUV.TN/HĐĐH, ký ngày 20/5/2014.

d- BHD.TƯ đã ban hành Thông tư số 01/HDTƯ/TB, ngày 08/6/2014 đề ra đường hướng và mục tiêu tổ chức hoạt động từ 2014 – 2016.

4). Xét duyệt hồ sơ cá nhân Huynh trưởng để đề nghị thăng Cấp hầu có đủ tư cách lãnh đạo, điều hành sinh hoạt – tu học trong hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc TăngĐoàn GHPGVNTN: BHD.TƯ đã hoàn thiện việc xét duyệt hồ sơ cá nhân, sách tịch Huynh trưởng và lập trình lên chư tôn Hòa thượng hữu quan khán duyệt, đề nghị tấn phong Cấp Dũng cho 02 Huynh trưởng Cấp Tấn thâm niên và điều chỉnh thâm niên – tân thăng cho 08 Huynh trưởng Cấp Tấn để tương xứng với trọng trách đang đảm nhiệm chức vụ trong BHD.TƯ và BHD các tỉnh thành.

III- LỄ THỌ CẤP CỦA CÁC HUYNH TRƯỞNG TÂN THĂNG VÀ TRÌNH DIỆN BHD.TƯ GĐPTVN THUỘC TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN:

Vào lúc 06g30 ngày 29/6/2014 (03/6/AL), tại Chánh diện Tổ Đình ThậpTháp, Bình Định, toàn thể Huynh trưởng về dự lễ đã chỉnh tề đội ngũ. Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung đón chư tôn Hội đồng Chứng minh và Hội đồng Điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTN quan lâm Đạo tràng, niệm hương đảnh lễ Phật.

4

Chư tôn Hòa thượng trong lễ Thọ cấp

1- LỄ THỌ CẤP:

Sau khi chư Tôn Đức an vị, Huynh trưởng dẫn chương trình Lễ giới thiệu:

+ Về chư tôn chứng minh:

       – Hòa thượng Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn

       – Nhị vị Hòa thượng Phó Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn

       – Hòa thượng Tổng Thư ký HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN kiêm Quyền Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN

       – Hòa thượng Tổng Ủy viên Thanh niên HĐĐH Tăng Đoàn

       – Chư tôn đức trong HĐCM – HĐĐH và Trưởng BĐH Tăng Đoàn các tỉnh thành.

+ Về GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN có các thành viên BHD.TƯ và các Đại diện BHD.TƯ tại các Miền Quảng Đức, Khánh Hòa, Liễu Quán, Khuông Việt, Vạn Hạnh, cùng  Huynh trưởng đại diện các đơn vị GĐPT Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và Đồng Nai.

1.1 – Huynh trưởng Nhuận Tín Hồ Đủ quỳ dâng lời tác bạch: “… Hôm nay, ngày 3/6/AL – nhân kỷ niệm huý nhật đức Đệ tứ Tăng Thống GHPGVNTN cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, kết hợp với lòng thành kính niệm ân công hạnh của Ngài, BHD.TƯ GĐPTVN thuộc GHPGVNTN long trọng tổ chức Lễ Thọ Cấp 10 Huynh trưởng tân thăng và trình diện BHD.TƯ thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN là duyên sự của buổi lễ hôm nay. Chúng con cung kính đảnh lễ chư Tôn Đức thùy từ lân mẫn chứng minh”.

1.2- Tuyên đọc Quyết định tấn phong Cấp Dũng: Hòa thượng Tổng Thư ký tuyên đọc Quyết định của HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN ký ngày 28/6/2014 tấn phong Cấp Dũng cho 02 Huynh trưởng Cấp Tấn thâm niên:

– Lê Văn Mới, pháp danh Đồng Minh, sinh năm 1941.

– Hồ Đủ, pháp danh Nhuận Tín, sinh năm 1943.

Đồng thời tuyên đọc Quyết định 07 Huynh trưởng Cấp Tín tân thăng Cấp Tấn do Hòa thượng Quyền Trưởng BHD.TƯ ấn ký ngày 28/6/2014, đã được Hòa thượng Tổng Ủy viên Thanh niên thừa ủy nhiệm Hòa thượng Viện trưởng HĐĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN chuẩn y:

9

Đọc quyết định Thăng cấp

– Nguyễn Ngọc Sanh, pháp danh Trí Thắng.

– Phạm Bá Viên, pháp danh Thị Cảnh.

– Châu Gặp, pháp danh Như Đoàn.

– Trần Sách, pháp danh Nguyên Chí.

– Lê Lai, pháp danh Nguyên Lượng.

– Đặng Thị Kim Long, pháp danh Đồng Nguyệt.

– Phạm Thị Minh Thương, pháp danh Quảng Đạt.

– Trần Thái Dũng, pháp danh Nguyên Trí.

1.3- Lễ truyền đăng tục diệm:

11

Lễ truyền đăng

Tất cả 10 anh chị Trưởng tân thăng đồng quỳ trước Tam Bảo. Hòa thượng Tổng ủy viên Thanh Niên và Hòa thượng Tổng Thư ký HĐĐH kiêm Quyền Trưởng BHD.TƯ đại diện Tăng bảo khởi thân tiếp ánh sáng từ đèn Lưu ly Bảo điện Tổ Đình Thập Tháp thắp vào đèn 02 Huynh trưởng Cấp Dũng tân thăng, rồi lần lượt nối tiếp vào những đèn của các Huynh trưởng tân thăng Cấp Tấn:

“Lung linh đèn Pháp truyền trao,

Tay truyền tay nhận dạt dào Đạo thiêng;

Tuyền đăng tục diệm lưu truyến,

Muôn năm Chánh pháp sáng miền trần gian”

Bài “Ý nghĩa truyền ánh sáng vô tận đăng” được Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm xướng âm nhẹ nhàng, thanh thoát! Không gian Lễ Truyền đăng như lắng đọng tâm tư, hòa quyện sắc màu vàng lam, ngào ngạt đạo hương. Bài Ý nghĩa này được kết thúc bằng câu: “Nguyện vững tâm, bền chí, hy hiến cho ánh sáng trí tuệ được truyền lưu mãi mãi”.

Từ Huynh trưởng dẫn lễ: “Trước giờ phút thiêng liêng này, có anh chị nào không kham lãnh sứ mệnh trọng đại của người Huynh trưởng Cấp cao trong hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN thì hãy đứng dậy, bước ra khỏi hàng ngũ Trì Địa Bồ Tát”? Hỏi lại 3 lần như thế thì tất cả Huynh trưởng thọ Cấp còn quỳ nguyên vị trí.

 “Lành thay! Lành thay! Quý anh chị đã thể hiện tinh thần Bi – Trí – Dũng để nhận lãnh ngọn đèn truyền thừa Vô tận đăng tiếp nối mạng mạch của GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN”.

Quý anh chị phát nguyện quỳ nguyên tại chỗ, hai tay nâng đèn trước mặt để phát lời nguyện theo anh Nhuận Tín đọc dẫn. Sau đó, quý anh chị thọ Cấp đưa lửa Dũng có ánh sáng tam muội vào tâm thức, rồi tự tay tắt đèn cùng đảnh lễ Tam bảo.

13

Gắng phù hiệu thăng cấp

1.4- Chư tôn đức đã thân hành gắn Cấp hiệu cho các Huynh trưởng tân thăng.

1.5- Hòa thượng Tổng ủy viên Thanh niên ban Huấn từ phú chúc, sách tấn các Huynh trưởng tân thăng. Hòa thượng mong rằng các anh chị  sống đúng với Cấp bậc đã thọ lãnh, nêu cao tinh thần bổn phận và trách nhiệm củng cố, phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN ngày càng tiến triển. Hòa thượng còn nhắc nhở thêm rằng: Theo Hòa thượng được biết, các anh chị Huynh trưởng Cấp Dũng, Cấp Tấn có nhiều vị thọ Bồ tát giới hay Thập thiện; nhưng ở đây – hôm nay, Hòa thượng chỉ mong quý vị thọ Cấp cần hành trì Năm Giới của người Phật tử tại gia thật tốt để giới hạnh và Phật sự được viên dung vô ngại.

2/ LỄ TRÌNH DIỆN BHD.TƯ:

Tiếp theo là Lễ Trình diện BHD.TƯ GĐPTVN. Sau phần nghi thức hô khẩu hiệu GĐPT, cử bài ca Sen Trắng.

2.1-  Anh Nhuận Tín (Huynh trưởng Cấp Dũng) tuyên đọc là Diễn văn Khai mạc Lễ trình diện BHD.TƯ, trong đó có đoạn anh khuyến tấn anh chị em Huynh trưởng GĐPT các Cấp “… Đứng trước hiện tình giữa bối cảnh dân tộc bị độc tài toàn trị, đất nước lâm nguy bởi ngoại xâm, Giáo hội Phật giáo bị phân hóa vì nội trùng, sinh hoạt GĐPT gặp nhiều chướng duyên bởi nội ma điệp trùng thừa sai cho Vô minh… khiến cho bao người bị thất vọng, đau khổ! Chúng ta là Huynh trưởng GĐPT cũng là hàng Cư sĩ Phật giáo tại gia và cũng là người công dân lương hảo, yêu quê hướng xứ sở – đồng bào thì không thể thản nhiên hoặc sợ hãi và vô cảm để cho Vô minh hoành hành Dân tộc và Phật giáo; mà hãy góp sức cùng Tăng Đoàn GHPGVNTN nỗ lực chuyển hóa hoàn cảnh xã hội, đất nước trong công cuộc giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Lời dạy của đức Đệ tứ Tăng thống vẫn còn đó: “Chánh pháp không thể nở hoa nơi giang sơn nô lệ, chúng sanh không thể an lạc nới áp bức đói nghèo” như nhắc nhở, thúc giục chúng ta dấn thân hành động đúng theo Châm ngôn, Mục đích GĐPTVN. Đó là một trong những yếu tố khách quan và chủ quan để hình thành hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN. Nay BHD.TƯ xin trình diện trước chư tôn HĐCM – HĐĐH Tăng Đoàn, đồng thời công bố với các tổ chức Phật giáo trong và ngoài nước bằng hoài bảo thiết tha phục vụ Chánh pháp theo Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN.”

2.2- Hòa thượng Quyền Trưởng BHD.TƯ GĐPTVN tuyên đọc Quyết định số 02/QĐ/TUV.TN/HĐĐH ngày 28/6/2014 (thay thế Quyết định số 01/TUV.TN/ HĐĐH, ngày 20/5/2014) Bổ nhiệm BHD.TƯ GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Sau khi nghe tuyên đọc danh sách theo Quyết định, tất cả thành viên BHD.TƯ nêu trên cùng bước lên phía trước – đối diện với chư Tôn Đức chứng minh buổi lễ trình diện bằng tiếng hô khẩu hiệu GĐPT: “Phật tử: Tinh tấn!”.

2.3- Tất cả thành viên BHD.TƯ cùng quỳ, đọc Lời Phát nguyện theo anh Nhuận Tín khởi dẫn:

–  Một là, luôn luôn quy ngưỡng Tam Bảo, trung thành với GHPGVNTN – nay là Tăng Đoàn GHPGVNTN để phụng sự Đạo pháp và Dân tộc.

–  Hai là, luôn luôn trung thành với lý tưởng GĐPT theo Châm ngôn Bi-Trí-Dũng và Mục đích của GĐPTVN để củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

– Ba là, luôn luôn tu tiến không ngừng, gương mẫu “Dĩ thân tác chúng”, xứng đáng là hàng Huynh trưởng cao Cấp để cùng đàn em Áo Lam vững tiến trên đường Đạo.

2.4-  Sau đó, Hòa thượng TUV.TN cùng chư Tôn Đức khởi thân trao gắn phù hiệu chức vụ và phú chúc cho từng thành viên BHD.TƯ GĐPTVN thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN.

2.5- Hòa thượng Viện Trưởng HĐĐH Tăng Đoàn ban Đạo từ. Ngài phú chúc, sách tấn anh chị em trong BHD.TƯ và Huynh trưởng GĐPT các Cấp có mặt và không có mặt hôm nay hãy cùng nhau nối kết tinh thần Lục hòa cộng sự, củng cố và phát triển hệ thống tổ chức GĐPTVN sinh hoạt – tu học đi vào nề nếp, quy củ; góp phần thực hiện Mục đích Tăng Đoàn GHPGVNTN thành tựu như nguyện…

2.6- Sau cùng, Cảm tạ của Ban Tổ chức do Huynh trưởng Cấp Tấn Như Dũng bày tỏ sự niệm ân chư Tôn Đức Hội đồng Tăng Đoàn GHPGVNTN đã thùy từ lân mẫn thân lâm chứng minh Đạo tràng và ban Pháp nhủ. GĐPT chúng con nguyện “Y giáo phụng hành”; đồng thời xin niệm ân chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni – Phật tử Tổ Đình Thập Tháp đã hỗ trợ mọi phương diện tinh thần lẫn vật chất cho Lễ Thọ Cấp và Trình diện BHD.TƯ GĐPT chúng con thành tựu viên mãn.

2.7- Cung thỉnh chư Tôn Đức Chứng minh Đạo tràng khởi thân tụng Tứ hoằng thệ nguyện hồi hướng.

Ba hồi chuông trống Bát nhã và hương đăng cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy Tăng xá an tịnh.

Buổi Lễ kết thúc – hoàn mãn lúc 08g30 cùng ngày.

Tất cả anh chị em Huynh trưởng GĐPT, quý Cư sĩ Phật tử, Ân nhân – Bảo trợ cùng điểm tâm sáng khẩn trương để kịp tháp tùng chư Tăng Hội đồng Tăng Đoàn đến Tu viện Nguyên Thiều đảnh lễ, cúng dường và nhiễu tháp đức Đệ tứ Tăng thống GHPGVNTN cố Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, nhân húy nhật của Ngài (03/6/AL).

11 giờ, chư  Tăng và Phật tử trở lại Tổ Đình Thập Tháp thọ trai.

11g30, chư tôn Hòa thượng Thích Tâm Trí, HT.Thích Chơn Niệm, TT. Thích Viên Hỷ gặp gỡ anh chị em Huynh trưởng về dự lễ, ngõ lời bảo ban, dặn dò và chia tay thân ái lúc 12 giờ cùng ngày để lần lượt hồi quy trú xứ, tu hành chánh đạo./.

Phật lịch 2558, chùa An Dưỡng, ngày  02 tháng 7 năm 2014

Tường trình từ VP. BHD.TƯ GĐPTVN

Tổng Thư ký  

(đã ký)

Đồng Minh LÊ VĂN MỚI

Các tin khác

Thư Chúc Xuân Mậu Tuất – 2018 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Năm mới, với trào lưu hòa nhập, phát triển trên toàn thế giới, Tăng Đoàn GHPGVNTN rất mong các bậc nhân sĩ, trí thức, các tổ chức xã hội dân sự, các đảng phái, cùng toàn dân trong và ngoài nước có nhiều sáng kiến, tích cực hơn nữa trong công cuộc vận động cho nền dân chủ, nhân quyền và tự do cho Việt Nam.

Tăng Đoàn công cử HT. Thích Không Tánh – Phó Viện trưởng kiêm nhiệm Tổng vụ Thanh Niên

Quyết định: Hòa Thượng Thích Không Tánh, Phó Viện Trưởng HĐĐH, kiêm nhiệm điều hành các Phật sự thuộc Tổng Vụ Thanh Niên, trong thời gian Hòa Thượng Thích Chơn Niệm, Tổng Ủy Viên Thanh Niên, xin dưỡng bệnh cho đến hết nhiện kỳ.

Thông Bạch Cứu Trợ Bão Lụt Miền Trung

 TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT   HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH  Chùa Giác Hoa, 15/7 Nơ Trang Long, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP Sài Gòn  Phật lịch 2561                                        Số: 05/HĐĐH/TB/VT   THÔNG […]

Thông Bạch đại lễ Vu lan 2017

Trước nỗi khổ của đồng bào, đồng loại, trước tình thế hiểm nguy của đất nước, người Phật tử không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhất là không thể thoả hiệp với bạo quyền nhằm mưu cầu lợi dưỡng để mặc cho dân tộc sống cảnh đọa đày, đất nước bị ngoại xâm lấn chiếm.

Tăng Đoàn GHPGVNTN lên tiếng về tình trạng nguy hiểm của đất nước

Trong 7 tháng đầu năm 2017 này, đồng bào Việt nam chúng ta đã chứng kiến những biểu hiện thoái trào của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu khi nhà cầm quyền Hà nội liên tiếp phạm những sai lầm về đối nội và đối ngoại. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia và uy tín của đất nước.

Tổng kết Phật sự An Cư Kiết Hạ từ ngày 23-6 đến ngày 2-7-2017

  Kính bạch chư Tôn Đức Gíao phẩm Tăng Ni và quý đồng hương, Phật tử xa gần. Khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự với Đại Giới Đàn Vạn Hạnh và Lễ Tấn phong Giáo Phẩm đã kết thúc viên mãn.   Hơn 200 […]

Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Chùa Điều Ngự 14472 Westminster, California. —o0o—  BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ PL.2561-DL. 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Y theo lời Phật dạy, để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho […]

Thông Bạch đại lễ Phật đản PL.2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Lễ Phật Đản cũng bắt đầu mùa An cư Kiết Hạ của chư Tăng. Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN kính chúc chư Tăng tinh tấn tịnh tu, trau dồi đạo hạnh, hoàn thành tâm nguyện hoằng pháp độ sanh. Kính chúc chư Phật tử phát tâm dũng mãnh tinh thần tự lợi lợi tha, giúp người tế vật, hộ quốc, hộ dân. Rất mong Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sớm thức tỉnh, can đảm từ bỏ thể chế độc tài, chuyển sang nền dân chủ, đa nguyên, đa đảng, tam quyền phân lập, hầu cứu nguy tổ quốc.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung 2016 của Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Hòa thượng Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Viên Dung, Thượng tọa Thích Viên Thông, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức nhiều đợt đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung được thành tựu tốt đẹp.

Thư chúc Xuân Đinh Dậu – 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN: Vận dụng tinh thần Bi – Trí – Dũng để giúp dân, cứu nước

Tăng Đoàn GHPGVNTN hy vọng năm mới, các bậc nhân sĩ, các tổ chức xã hội dân sự, các tôn giáo, nhất là thành phần trí thức, cùng toàn dân Việt trong và ngoài nước can đảm, đoàn kết một lòng hướng về cuộc vận động Dân chủ hóa Việt Nam để giúp dân, cứu nước thoát khỏi hiểm nạn nội, ngoại xâm hiện nay.

Thông tư phúc trình tổng kết Phật sự cuối năm 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Năm cũ sắp hết, Hội Đồng Điều Hành kính yêu cầu Chư Tôn đức và Quý Phật tử lãnh đạo Các Ban Điều Hành, các Tổng vụ, trực thuộc Tăng Đoàn GHPGVNTN tổng kết các Phật sự đạt được trong năm qua và các Phật sự dự định trong năm tới, kể cả các khó khăn, trở ngại tại các địa phương. Các kết quả xin gửi về Văn phòng trước ngày 30.12.2016, để Hội Đồng Điều Hành nghiên cứu tìm phương cách giải quyết và hỗ trợ.

Phúc trình cứu trợ lũ lụt miền Trung – Đợt 1

Thừa hành Thông bạch số 12/HĐĐH/TB/VT ngày 20 tháng 10 năm 2016 về việc cứu trợ lũ lụt miền Trung, đồng thời nhờ lòng bi mẫn, kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ của Quý Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Quảng Thanh, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Viên Huy, Thượng tọa Thích Huyền Châu và tất cả Quý ân nhân Phật tử trong và ngoài nước… nên Tổng ủy viên Từ Thiện Xã Hội Tăng Đoàn GHPGVNTN đã tổ chức đi cứu trợ lũ lụt các tỉnh miền Trung đợt 1 thành tựu tốt đẹp.

Thông Bạch cứu trợ trợ lũ lụt miền Trung của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Suốt hơn nửa năm qua, Đồng bào các tỉnh Bắc Miền Trung bị hoạn nạn liên miên, hết nhân tai rồi đến thiên tai, vừa bị thảm nạn ô nhiễm môi trường do Formosa gây ra, nay lại đến lụt lội kèm theo nạn xã lũ vô tội vạ của các đập thủy điện. Trên hai mươi người chết, hàng ngàn ngôi nhà bị ngập chìm trong biển nước, súc vật, của cải, hoa màu bị mất trắng làm cho người dân đã khổ do thời tiết, lại chồng thêm khổ do con người gây ra, cảnh tượng đói rét, đau thương, thống khổ không thể nào kể xiết.

Bản lên tiếng về Môi trường và Nhân quyền Việt Nam của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bày tỏ tình đoàn kết và ủng hộ đối với sự đấu tranh của ngư dân và giáo dân bốn tỉnh miền Trung, ủng hộ những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền Việt nam. Đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và chấm dứt những cuộc đàn áp, sách nhiễu, bắt bớ các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền Việt nam, bởi vì họ bày tỏ lòng yêu nước và trách nhiệm đối với quốc gia một cách ôn hòa.

Thư Phản Đối cưỡng chế Chùa Liên Trì của Tăng đoàn GHPGVNTN

Việc xây dựng khu Đô Thị Mới là khu dân cư, không phải là khu quân sự, nên không cần thiết phải giải tỏa, phá bỏ các cơ sở Tôn giáo, là nơi tín ngưỡng vô cùng cần thiết của người dân Việt Nam. Quyết Định cưỡng chế, phá hủy Chùa Liên Trì của Ủy Ban Nhân Dân Quận 2 là sai nguyên tắc hành chánh của nước CHXNCNVN, vi phạm các Công Ước Quốc Tế về Nhân Quyền và Tự do Tín Ngưỡng, Tôn Giáo, mà Việt Nam đã ký tham gia. Từ xưa đến nay, trải qua bao triều đại lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ có triều đại nào triệt phá các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, chốn tôn nghiêm tâm linh, văn hóa của dân tộc một cách ngang ngược, thô bạo như nhà nước CHXHCNVN hiện nay.

Thư phản đối cưỡng chế Chùa Liên Trì của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Thành phố Sài gòn. Phản đối việc ngăn chặn chư Tăng và Phật tử vào Chùa Liên Trì lễ Phật. Yêu cầu nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam can thiệp và giải quyết, để chùa Liên Trì được giữ nguyên vị trí và sinh hoạt bình thường.

Thông bạch Vu lan 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN

Mùa Vu Lan nhắc nhở chúng ta phát lòng từ bi thương xót, không thờ ơ, dửng dưng, vô cảm trước những cảnh khổ đau của dân tộc và nhân loại. Cố gắng chia sẻ, giúp đỡ về vật chất để giảm bớt khổ đau. Nhưng muốn chấm dứt khổ đau, cần phải ngăn chặn nguyên nhân gây ra đau khổ. Vì vậy, chúng ta cần suy xét kỷ để nhận thức đâu là ác phải tránh, đâu là thiện nên làm.

Khẩn Thư về việc cưỡng chế chùa Liên Trì, Quận 2, Saigon

Ngôi chùa luôn hiện diện trong mọi nếp sống văn hóa tâm linh của người Việt, từ chốn hoàng cung hoa lệ, đến thôn quê hẻo lánh, hay biển đảo xa xôi. Thế mà gần đây, chính quyền Quận 2, Saigon, lại đi ngược lại với nền tảng văn hóa tâm linh lâu đời của dân tộc Việt Nam, đã ra quyết định số: 2384/QĐ-UBND, do ông Nguyễn Hoài Nam- Chủ tịch Quận 2, ký ngày 07/7/2016 cưỡng chế Chùa Liên Trì, phường An Khánh, quận 2, Saigon.

Văn thư chỉ đạo của Tăng Đoàn về việc nhà cầm quyền cưỡng chế chùa Liên Trì

Chùa Liên Trì là cơ sở tín ngưỡng của Phật giáo, thuộc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, nhằm mục đích phục vụ cho quần chúng Phật tử tại địa phương Thủ Thiêm. Chùa Liên Trì không phải ngôi chùa tư, nên không thể dời đi nơi nào cũng được. Nếu công trình quy hoạch lại Khu Đô Thị Mới cấn thêm khu đất chùa Liên Trì, Chùa có thể di dời một khoảng cách vừa phải, để tiện cho việc qui hoạch công trình công cộng. Chỉ cần, Chùa Liên Trì vẫn tọa lạc trong địa phận Thủ Thiêm, trong Phường sở tại, để phục vụ cho quần chúng địa phương, tuyệt đối, không thể di dời đến địa phương khác.

Tăng Đoàn GHPGVNTN báo động khẩn – Chùa Liên Trì sắp bị cưỡng chế di dời

Nay chùa Liên Trì báo động ngày 23.6.2016, Nhà cầm quyền Phường An Khánh, Quận II sẽ cưỡng bức giải tỏa chùa Liên Trì, dời đi nơi khác. Đây là sự vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết tôn trọng. Tăng Đoàn GHPGVNTN kính báo động để chư Tăng và Phật tử được biết.