Tiếng Việt  |  English

<!--:vi-->NHẬN ĐỊNH 1992<!--:-->

NHẬN ĐỊNH 1992
HT. Thích Quảng Độ

<!--:vi-->KINH PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ẤN<!--:-->

KINH PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ẤN
HT. Thích Quảng Độ

<!--:vi-->THƠ TÙ<!--:-->

THƠ TÙ
HT. Thích Quảng Độ