Tiếng Việt  |  English

Tăng đoàn Thừa Thiên Huế Trang Nghiêm Lễ Thọ An Cư


Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất (28/5/2018) Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành Lễ Thọ An Cư tại Giới Trường Linh Quang – Huế.

Quang lâm chứng minh có Đức Thượng Thủ – Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, cùng chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn và chư tôn đức các Chùa trực thuộc Tăng Đoàn tại trú xứ Thừa Thiên Huế.

Từ 06g00 sáng, Chư tôn thiền đức đã vân tập về tại Giảng đường Chùa Linh Quang, họp Tăng cho buổi Lễ Thọ An Cư.

Tại buổi họp, Chư Tăng đã cung thỉnh Đức Thượng Thủ làm Luật Sư Y Chỉ cho chư Tăng trong ba tháng an cư kiết hạ. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Thắng là Vị Chủ Pháp Sự cho buổi thọ an cư. 

Sau buổi họp, Chư Tăng và Phật tử vân tập tại Giới trường. Tiền phương tiện, thuyết giới cho hai chúng Thập Thiện và Bồ Tát tại gia, sau cùng là Lễ Thọ An Cư của chư Tăng.

DANH SÁCH THỌ AN CƯ

 1. Chùa Báo Quốc:

1)                 Tỷ kheo Thích Thiện Hạnh.

 1. Chùa Quốc Ân:

1)                 Tỷ kheo Thích Diệu Tánh.

2)                 Tỷ kheo Thích Minh Chơn.

Và 2 Sa Di.

 1. Chùa Linh Quang:

1)                 Tỷ kheo Thích Tánh Tịnh.

 1. Chùa Phước Thành:

1)                 Tỷ kheo Thích Chí Thắng.

2)                 Tỷ kheo Thích Thiện Phúc.

3)                 Tỷ kheo Thích Minh Thiệu.

4)                 Tỷ kheo Thích Minh Nhiếp.

5)                 Tỷ kheo Thích Minh Phúc.

6)                 Tỷ kheo Thích Minh Công.

7)                 Tỷ kheo Thích Minh Lý.

8)                 Tỷ kheo Thích Minh Vĩnh.

Và 2 Sa Di. 

 1. Chùa Phật Quang:

1)                 Tỷ Kheo Thích Tánh Đạt.

2)                 Tỷ Kheo Thích Thiện Thanh

 1. Chùa An Tĩnh:

1)                 Tỷ Kheo Thích Thiện Tánh.

 1. Chùa Bảo Quang:

1)                 Tỷ Kheo Thích Chơn Niệm.

2)                 Tỷ kheo Thích Phước Thọ.

3)                 Tỷ kheo Thích Phước Tịnh.

4)                 Tỷ kheo Thích Phước Huệ.

5)                 Tỷ kheo Thích Phước Tánh.

6)                 Tỷ kheo Thích Phước Châu.

Và 2 Sa Di.

 1. Chùa Thọ Đức:

1)                 Tỷ Kheo Thích Chơn Phương.

2)                 Tỷ kheo Thích Huyền Tuệ.                     

3)                 Tỷ kheo Thích Đạo Nghĩa.

4)                 Tỷ kheo Thích Huyền Ấn.  

5)                 Tỷ kheo Thích Huyền Tiến.

 1. Chùa Từ Hàng:

1)                 Hòa thượng Thích Khế Viên.

 1. Chùa Kim Quang:                       

1)                 Tỷ kheo Thích Minh Tuệ.

2)                 Tỷ kheo Thích Minh Quảng.

3)                 Tỷ kheo Thích Minh Khế.

Và 7 Sa Di.

 1. Chùa Phước Hải:

1)                 Tỷ kheo Thích Minh Siêu.

2)                 Tỷ kheo Thích Minh Phong.

3)                 Tỷ kheo Thích Minh Thể.

4)                 Tỷ kheo Thích Minh Quả.

 1. Chùa Từ Phong Lan Nhã:

1)                 Tỷ kheo Thích Tín Hạnh.

2)                 Tỷ kheo Thích  Tín Trí.  

3)                 Tỷ kheo Thích Tín Hội.

4)                 Tỷ kheo Thích Tín Pháp.

 1. Chùa Khánh Sơn:

1)                 Tỷ kheo Thích Minh Đức.            

Và 1 Sa Di.    

 1. Tu Viện Di Đà:

1)                 Tỷ kheo Thích Thông Đạt.

2)                 Tỷ kheo Thích Hữu Pháp

3)                 Tỷ kheo Thích Hữu Tâm.

Và 1 Sa Di.    

 1. Chùa Thiên Hưng:

1)                 Tỷ kheo Thích Tâm Phước

2)                 Tỷ kheo Thích Nhuận Dũng

Và 1 Sa Di

 1. Chùa Bảo Thiên:

1)                 Tỷ kheo Thích Tâm Định. 

 1. Chùa Phổ lợi:

1)                 Tỷ kheo Thích Khánh Duyên.

2)                 Tỷ kheo Thích Khánh Trì.

 1. Chùa Viên Quang:

1)                 Tỷ kheo Thích Phước Cần.

2)                 Tỷ kheo Thích Phước Khai.

3)                 Tỷ kheo Thích Huyền Thọ.

4)                 Tỷ kheo Thích Đạo Chân.

5)                 Tỷ kheo Thích Đạo Như.  

6)                 Tỷ kheo Thích Nguyện Hải.

7)                 Tỷ kheo Thích Nguyện Thâm.

8)                 Tỷ kheo Thích Nguyện Mãn.

9)                 Tỷ kheo Thích Nguyện Lực.

10)            Tỷ kheo Thích Nguyện Hiền

11)            Tỷ kheo Thích Nguyện Đức

12)            Tỷ kheo Thích Nguyện Thành.

13)            Tỷ kheo Thích Nguyện Giác.

 1. Chùa Thiền Lâm:

1)                 Tỷ kheo Thích Chơn Trí.

2)                 Tỷ kheo Thích Pháp Quang.

3)                 Tỷ kheo Thích Pháp Phúc.

4)                 Tỷ kheo Thích Pháp Lạc.

5)                 Tỷ kheo Thích Pháp Hướng.

6)                 Tỷ kheo Thích Pháp Đạo.

7)                 Tỷ kheo Thích Minh Thiện.

8)                 Tỷ kheo Thích Huyền Thiện.

9)                 Tỷ kheo Thích Thích Pháp Từ.

10)            Tỷ kheo Thích Pháp Pháp Huệ.

11)            Tỷ kheo Thích Pháp Hữu.

12)            Tỷ kheo Thích Pháp Hạnh.

13)            Tỷ kheo Thích Pháp Tuệ.

14)            Tỷ kheo Thích Pháp Tấn.

15)            Tỷ kheo Thích Pháp Đạt.

16)            Tỷ kheo Thích Pháp Viên.

17)            Tỷ kheo Thích Pháp Hóa.

18)            Tỷ kheo Thích Pháp Niệm.

19)            Tỷ kheo Thích Pháp Đắc

20)            Tỷ kheo Thích Siêu Chơn.  

21)            Tỷ kheo Thích Siêu  Từ    

22)            Tỷ kheo Thích Pháp Hòa

23)            Tỷ kheo Thích Quảng Trí

24)            Tỷ kheo Thích Pháp Tựu

25)            Tỷ kheo Thích Pháp Khương

26)            Tỷ kheo Thích Tâm Tuệ

27)            Tỷ kheo Thích Pháp Minh

28)            Tỷ kheo Thích Pháp Nhật

29)            Tỷ kheo Thích Quảng Thanh

30)            Tỷ kheo Thích Pháp Cần

Và 7 Sa Di

             Tổng cộng:     19 chùa,  90 Tỳ Kheo,  23 Sa Di.

Ban Thư Ký.

Các tin khác

Bản Tường Trình Chính quyền Thành phố Đà nẵng – UBND quận Sơn trà đã gởi thông báo về việc nhận lại số tài sản sau khi Chùa An cư bị cưỡng chế

BẢN TƯỜNG TRÌNH Chính quyền Thành phố Đà nẵng - UBND quận Sơn trà đã gởi thông báo về việc nhận lại số tài sản sau khi Chùa An cư bị cưỡng chế. - Kính bạch: Trưởng lão HT. Thích Thiện Hạnh, Thượng thủ Tăng đoàn GHPGVNTN. - Kính bạch: HT. Thích Viên Định, Viện trưởng HĐĐH - cùng chư tôn trưởng lão, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni. - Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng chư thiện hữu tri thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bản Tường Trình Về Việc Chính Quyền Tp Đà nẵng cưỡng chế thu hồi đất Chùa An Cư

Vv: Chính quyền Thành phố Đà nẵng - Quận Sơn trà- Phường An hải bắc. Phối hợp cưỡng chế thu hồi đất chùa An cư. - Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN. - Kính bạch Hòa Thượng Thích Viên Định. Viện Trưởng Hội đồng điều hành, cùng Chư Tôn Trưởng lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. - Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng chư liệt quý vị.

Đại Đức Thích Phước Tịnh thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến Cảm Tạ Ân Đức

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô, Kính thưa quý vị đại diện quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử: CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN NIỆM

Thông Tư Vu Lan 2018 của Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

Nhân Mùa Vu Lan đến gần, Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế xin được gửi đến chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni lời chúc mừng, bày tỏ niềm tin trong sáng, đối với mạng mạch của Chánh Pháp. Kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hàng phục ma vương, hoàn thành sứ mạng Như Lai sứ giả, cầu nguyện lãnh thổ Tổ Quốc vẹn toàn và Chúng sanh an lạc.

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi biểu tình bị công an đánh đập

Phái đoàn của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và những vị đấu tranh dân chủ tham gia biểu tình ngày 10/6/2018 trước tòa TLS quán Hoa Kỳ. Phải nói rằng nhà cầm quyền CS Việt Nam để thả lỏng cho dân biểu tình sau đó bắt những người cầm đầu. Vì lúc lực lượng an ninh bắt thì phật tử Huỳnh Tấn Tuyên là người bị bắt đầu tiên.

Tăng Đoàn Cử Hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2562

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29/5/2018), Tăng Đoàn GHPGVNTN long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2562 tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Thượng thủ Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Không Tánh - Phó Viện Trưởng HĐĐH - kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Phật Đản, Hòa Thượng Thích Chí Thắng - Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương - Tổng Ủy Viên Tăng Sự, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm - Tổng Ủy Viên Thanh Niên, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh - Tổng Thư Ký, cùng với sự tham dự của chư Tăng và Phật Tử tại Thừa Thiên Huế, Chư Tăng và Phật Tử hai tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng do Thượng Tọa Thích Từ Giáo và Thượng Tọa Thích Thiện Phúc dẫn đầu cùng về tham dự lễ.

Thông tư Phật đản PL 2562 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Mậu Tuất (29/5/2017), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2562.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa Phước Bửu – Vũng Tàu

Phật giáo đồ Việt Nam cần nhất bây giờ không phải là vật chất mà là sự bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng, quyền được làm người, được đối xử công bằng nhân ái, quyền yêu thương và được yêu thương, quyền được thực hiện những sứ mạng tâm linh cao cả theo truyền thống của cha ông từ ngàn xưa kế tục trong thời đại tự do phát triển chung của toàn thể nhân loại.

Đà Nẵng tiếp tục sách nhiễu công khai Chùa An Cư trong lễ Vu Lan 2017

Non sông dể đổi, bản chất khó dời. Lần này thì chúng tôi không cần phải phản đối về những hành vi và việc làm phi nhân của các ông nữa, vì phản đối chỉ là vô nghĩa và bằng thừa. Nhưng chúng tôi chỉ muốn nói với các ông rằng: vì mạng mạch của non sông, vì tiền đồ của dân tộc, các ông nên sớm thay đổi trang thái tư duy để cứu nguy đất nước.

Thông tư Vu lan 2017 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Tùy hoàn cảnh thực tế, các tu viện, tự viện, các Khuôn Giáo hội, Niệm Phật đường, các tư gia Phật tử thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, tùy nghi tổ chức lễ Vu lan sao cho được trang nghiêm, trọng thể, nên treo cờ đèn và luân phiên tụng niệm, cầu nguyện cho hương linh cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời sớm được siêu thoát.

Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu thô bạo trong lễ Phật đản PL. 2561

Vừa đi ra khỏi cổng chùa thì ông Trần Văn Hường, phó an ninh công an Quận; ông Nguyễn Hữu Khánh công an Quận, ông Lê Bá Công, Mặt trận phường đứng dậy chặn xe lại và hỏi đi đâu? Con trả lời tôi đi đâu là quyền của tôi, chạy thêm một đoạn nữa thì nhóm an ninh khác rất đông ngụy trang bằng thường phục, che mặt bằng khẩu trang níu xe lại làm mất thăng bằng nên ngã vào lề đường, rồi họ rút lấy chìa khóa xe thì con mới la lên. “Bà con ơi! Công an cướp xe”.

Thông tư, Thư mời, Ban tổ chức Phật đản PL. 2561 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu (10/5/2017), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2561.

Lễ tất niên Chùa An Cư bị an ninh thành phố Đà Nẵng sách nhiễu, xô xác Phật tử

Từ 8h sáng ngày 16/12 âm lịch (nhằm ngày 13/1/2017), tại ngã ba đầu lối vào chùa đã tụ tập rất nhiều an ninh, cán bộ của các cấp Phường, Quận, toàn bộ ngụy trang bằng thường phục. Đặc biệt lần này toàn bộ họ đều bịt khẩu trang, và trang bị đầy đủ nhiều máy quay phim để ghi hình và chụp ảnh…

Tường trình việc cưỡng chế Chùa Liên Trì

Lực lượng của nhà nước khoảng 500 nhân viên thuộc các ban ngành, được trang bị đầy đủ phương tiện. Họ đi trên khoảng 50 chiếc xe ô tô, kèm theo là xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe phá sóng điện thoại. Nhân viên công lực mang theo dùi cui, roi điện, bình hơi cay và mang súng để đối phó với mọi tình huống. Nhiều công an mặc đồ lam, giả dạng Phật tử để di dời các hũ tro cốt, các vị thầy do nhà nước chỉ định cũng có mặt để tham gia cưỡng chế.

Lễ Vu lan 2016 tại Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu, cô lập

Trong suốt 09 ngày: Kể từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 07 Bính thân (nhằm ngày 09 đến ngày 17 tháng 08 Năm 2016), chính quyền đã huy động một lực lượng mỗi lúc càng đông, gồm đủ các thành phần ban nghành kể cả phụ nữ, thường xuyên túc trực canh gác nghiêm ngặc ngày lẫn đêm,

Thông tư Vu lan 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế

Để tiến hành trang nghiêm Đại lễ Vu Lan năm nay, Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế trân trọng kính thông tư đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ Tự tứ và lễ Vu lan cầu siêu độ như sau

Chùa Liên Trì gởi Thư phúc đáp đến Nhà cầm quyền về việc cưỡng chế giải tỏa

Kính thưa ông Chủ tịch, chúng tôi nhân được văn thư đề ngày 16/07/2016 (tham chiếu số 3) với nội dung: đề nghị chúng tôi “tự di dời” chùa Liên Trì và “nếu có yêu cầu gì trong việc di dời thì đề nghị có ý kiến bằng văn bản”.

Tăng Đoàn – Huế phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Saigon. Phản đối chính sách đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Ngày 23 tháng 6/2016 chùa Liên Trì có thể bị cưỡng chế di dời

Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, thuộc Phường An Khánh, Quận II, TP HCM, là cơ sở tôn giáo đã lâu năm, để chư Phật tử địa phương làm nơi lễ bái tín ngưỡng tôn giáo và thờ cúng, an vị các Hài cốt những thân nhân quá vãng tại địa phương này. Nay chúng tôi được biết, vào ngày 23.6.2016, Chùa Liên Trì sẽ bị Chính quyền Phường An Khánh, Quận II đến áp lực cưỡng bức, giải tỏa, di dời đến địa phương khác.

Diễn văn Phật Đản PL.2560 của Ban điều hành Tăng Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Hiện tình đất nước đang dứng bên bờ vực thẳm, trong đó có phần trách nhiệm của người con phật chúng ta. Vì lòng sợ hãi quá lớn, vì nhận thức chúng ta còn chưa thấu, vì đặc quyền lợi của mình lên trên quyền lợi chung, chỉ luôn luôn nghĩ đến mình mà không màng suy nghĩ đến người khác nên thờ ơ lặng thịnh để mưu cầu sự sống thiếu tinh thần vô úy phó mặc cho vận nước thăng trầm.