Tiếng Việt  |  English

TRUNG LUẬN
HT. Thích Thiện Hạnh
<!--:vi-->NHẬN ĐỊNH 1992<!--:-->
HT. Thích Quảng Độ
<!--:vi-->KINH PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ẤN<!--:-->
HT. Thích Quảng Độ
<!--:vi-->THƠ TÙ<!--:-->
HT. Thích Quảng Độ
<!--:vi-->TRUNG LUẬN<!--:-->
HT. Thích Viên Lý