Tiếng Việt  |  English

Kinh Phạm Võng

HT. Thích Thiện Hạnh


LỜI ĐẦU SÁCH

Tôi được Tăng sai phụ trách hướng dẫn Bồ tát Học xứ cho chúng Giới tử tân thọ Bồ tát giới. Trong thời gian khá lâu, hướng dẫn cho nhiều lớp, tôi đã cố gắng Việt dịch - Biên soạn - Chú thích và tập thành đầu sách mang tựa đề:

KINH PHẠM VÕNG BỒ TÁT TÂM ĐỊA GIỚI     

Chắc chắn còn nhiều thiếu sót, văn cú còn thô lậu, ý tứ khuy khuyết, sai thù.      

Kính mong được sự hoan hỷ góp ý.

Tỷ kheo THÍCH THIỆN HẠNH