Tiếng Việt  |  English

TRUNG LUẬN

HT. Thích Thiện Hạnh


LỜI NGƯỜI DỊCH

Trung Quán Luận là một trong bốn Đại luận thuộc hệ tư tưởng Đại thừa Phật giáo. Bách luận đối ngoại, để chế chỉ tà kiến, Trung luận đối nội, để tận trừ mê chấp, Đại Trí độ luận uyên bác, Thập Nhị môn luận tinh thâm, rực sáng.

Đối với bốn Đại luận, tôi thấy các bậc đi trước đã khổ công, ngày tháng ôm ấp hoài bão Chánh pháp, nau náu bên lòng không dám lãng xao.

Phận tôi, tài mọn trí cạn, đem Trung Quán luận ra tập tành nghiên cứu nội dung để hướng dẫn cho một số Tăng sinh học chúng, biên chép thành tập “Trung Quán Luận” Việt dịch này.

Chắc chắn còn nhiều thiếu sót, văn cú thô lậu, ý tứ khuy khuyết sai thù chưa tận thiện.

              Kính mong được sự hoan hỷ góp ý.

                                                            Mùa An cư, Phật lịch 2556,

                                                        Tỷ kheo THÍCH THIỆN HẠNH

 Chân Dung Đức Tăng Thống

Đức Cố Đệ Nhất Tăng Thống – Thích Tịnh KhiếtĐức Cố Đệ Nhị Tăng Thống – Thích Giác NhiênĐức Cố Đệ Tam Tăng Thống – Thích Đôn HậuĐức Cố Đệ Tứ Tăng Thống – Thích Huyền QuangĐức đương kiêm Đệ Ngũ Tăng Thống – Thích Quảng ĐộĐức Cố Phó Tăng Thống - Hòa thượng Thích Hộ Giác

Số người truy cập


Hit Counter provided by laptop reviews