Tiếng Việt  |  English

Tuyên Cáo của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại


HT. Thích Viên Lý đọc Tuyên Cáo

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

14472 Chestnut St

Westminster, CA 92683

Phật lịch 2558

Số: 01/HĐĐH/TB/CT

TUYÊN CÁO

của

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hơn 2500 năm qua, với bản hoài cứu khổ độ sinh, Đức Phật đã mở ra một quang lộ hoà bình, thương yêu, cảm thông và hiểu biết, đồng thời nâng cao khả tính giải thoát, giác ngộ cho hết thảy muôn loài.

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ thuở bình minh của lịch sử, đã đồng hành với dân tộc trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Với giáo pháp từ bi, vị tha, vô ngã và tuệ giác siêu việt, Phật giáo đã là dưỡng tố nuôi lớn và bảo lưu nền văn hoá đặc thù của dân tộc đồng thời là nội lực chủ yếu giúp dân tộc tránh được chánh sách Hán hoá của phương bắc. Trên căn bản của những thực tế lịch sử đó:

– Tri nhận rằng: Giáo lý giác ngộ và từ bi của đạo Phật cần phải được ứng dụng sâu rộng để ngăn chặn thảm họa chiến tranh, thiên tai, dịch bịnh… và giải thoát những thống khổ đã và đang đe dọa thường trực thế giới nhân loại;

– Tri nhận rằng: Do những tác động tiêu cực từ nội và ngoại tại, truyền thống tâm linh hơn 2000 năm Phật giáo Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng. Một số tổ chức Phật giáo trong nước vì vô tình hay bị cưỡng buộc đã bị phân hoá bởi ngoại nhân tìm cách tiếp tay biến đạo Phật thành một tổ chức chính trị thế tục;

– Tri nhận rằng: Đất nước và dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm hoạ mất nước và hố thẳm diệt vong bởi chủ nghĩa vô thần, phi đạo đức và phản dân tộc.

– Tri nhận rằng: Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc Nội là hiện thân của Tăng bảo, một thực thể bất biến kế thừa chính thống những giá trị đặc thoát của Phật giáo Việt Nam;

– Tri nhận rằng: Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại trong bối cảnh phân hóa do bàn tay ngoại nhân chủ súy, cần thống hợp trong tinh thần lục hòa tương kính để chu toàn sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử,

3

Đông đảo Tăng ni Phật tử và đồng bào các giới tham dự

NAY TUYÊN CÁO

1. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tận lực xiển dương giáo pháp từ bi, vị tha, vô ngã của đức Phật, nỗ lực vun bồi nếp sống thanh tịnh lục hòa cho tứ chúng nhằm mang lại hoà bình, thịnh vượng và an lạc cho thế giới nhân loại.

2. Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hướng đến các mục tiêu hoằng pháp, văn hoá, giáo dục, từ thiện xã hội, truyền thông, môi sinh v.v… và đứng ngoài mọi tổ chức chính trị thế quyền để bảo tồn tiềm lực và những giá trị Phật giáo truyền thống đặc hữu trên căn bản giới luật, không phân biệt Tông môn, Pháp phái.

3. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tích cực vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam trong tinh thần ôn hoà bất bạo động, đồng thời hỗ trợ các Đoàn thể, Tổ chức, Cá nhân có cùng mục đích cho và vì một Việt Nam thật sự tự do, nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.

4. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hậu thuẫn triệt để mọi sinh hoạt của Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc Nội; chống lại mọi phân hoá, độc tài, bất công, bạo lực, tha hoá và tăng cường khả năng dung hoá để hoá giải nỗi bi thương thống khổ của dân tộc.

5. Với bản thể hòa hợp thanh tịnh, “trong tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám”, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thiết tha thỉnh cầu chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử hoan hỷ bỏ qua những dị biệt trong quá khứ, hướng đến tương lai xây dựng một ngôi nhà Phật giáo tiêu biểu cho Bi Trí và ứng hợp với bản hoài “thượng cầu hạ hóa” của lịch đại tổ sư.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát

Làm tại Chùa Điều Ngự, ngày 22 tháng 6 năm 2014, PL 2558

Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

 (Đã ấn ký)

 Tỳ kheo Thích Viên Lý

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM TĂNG NI ĐỒNG THUẬN:

I. Chứng Minh Phật sự: Trưởng lão Hoà thượng Thích Tâm Châu

II. Hội Đồng Giáo Phẩm

1. HT. Thích Viên Thành – Thiền Tịnh Đạo Tràng (Chủ tịch Hội đồng Giám Luật)

2. HT. Thích Viên Thành

3. HT. Thích Chơn Trí (Chánh Thư ký Hội đồng Giáo phẩm)

4. HT. Thích Viên Lý

III. Hội Đồng Điều Hành

– HT Thích Viên Lý (Chủ tịch Hội đồng Điều hành)

– HT. Thích Viên Thành (Tổng vụ trưởng Tăng Sự)

– HT Thích Viên Thành (Tổng vụ trưởng Nghi Lễ)

5. TT. Thích Viên Huy (Tổng vụ trưởng Từ Thiện Xã hội)

6. TT Thích Như Thông (Tổng vụ phó Nghi Lễ)

7. TT. Thích Quảng Long (Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp)

8. TT. Thích Viên Dung (Tổng vụ trưởng Cư Sỹ)

9. TT. Thích Viên Thông (Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành)

10. TT. Thích Minh Nguyện (Tổng vụ trưởng Văn Hoá)

11. TT. Thích Hải Pháp (Tổng vụ trưởng Giáo Dục)

12. TT. Thích Huyền Châu (Tổng vụ trưởng Thanh Niên)

13. TT. Thích Tinh Cần (Tổng vụ phó Hoằng Pháp)

14. TT. Thích Thanh Nguyên

15. ĐĐ. Thích Minh Hữu (Tổng vụ phó Cư sỹ)

16. ĐĐ. Thích Đạt Tín (Tổng vụ phó Thanh Niên)

17. ĐĐ. Thích Ấn Minh (Tổng vụ phó Từ Thiện Xã Hội)

18. ĐĐ. Thích Tâm Long

19. ĐĐ. Thích Pháp Đạt

20. ĐĐ. Thích Chơn Thường

21. ĐĐ. Thích Pháp Tuệ

22. ĐĐ. Thích Giác Đạo

23. ĐĐ. Thích Chơn Tâm

24. ĐĐ. Thích Kiến Tâm

25. ĐĐ. Thích Chơn Lạc

26. ĐĐ. Thích Nguyên Giải

27. ĐĐ. Thích Viên Minh

28. ĐĐ. Thích Viên Tu

29. Ni sư Thích nữ Lam Liên

30. Ni sư Thích nữ Huệ Thiện

31. Ni sư Thích nữ Như Như

32. Ni sư Thích nữ Chân Lâm

33. Ni sư Thích Nữ Hoằng Lượng (Tổng vụ trưởng Tài Chánh)

34. Ni sư Thích nữ Minh Pháp

35. Sư cô Thích nữ Diệu Phước

36. Sư cô Thích nữ Diệu Hòa (Tổng vụ phó Giáo Dục)

37. Sư cô Thích nữ Phước Nhẫn

38. Sư cô Thích nữ Chơn Mẫn

39. Sư cô Thích nữ Nhuận Thư

40. Sư cô Thích nữ Hạnh Giới (Ni vụ Nam tông)

41. Sư cô Thích Nữ Ấn Nguyệt

42. Sư cô Thích nữ Ấn Liên

43. Sư cô Thích Nữ Ấn Kim

44. Sư cô Thích nữ Viên Nguyện

45. Sư cô Thích nữ Viên Học

46.Sư cô Thích Nữ Hương Tích (Tổng vụ phó Văn Hóa)

Các tin khác

Hòa Thượng Thích Viên Lý Diễn thuyết tại Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới và tưởng niệm Vua Thailand tại Trụ sở của UNESCO ở Paris, Pháp quốc

Vào ngày khai mạc Hội nghị, 26 tháng 9 năm 2017, Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Chủ tịch hội đồng điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và là một Cố vấn của Chủ tịch tổ chức Liên Hữu Phật Giâo Thế Giới, tổ chức được hình thành năm 1950 mà thành […]

Hội Nghị thường niên của Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN tại TP. San Jose

Trời vào Thu San Jose, thời tiết thật đẹp và mát mẻ. Khoảng 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2017, sân chùa Từ Lâm đã chật ních xe cộ, những tấm y vàng hòa lẫn những màu lam của nhiều Phật tử, Cư sĩ đã tràn ngập khuôn viên chùa tại […]

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017   Hơn 200 Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quí Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT từ khắp các nơi đã quang lâm tham dự Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại từ ngày 27 […]

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch… Kính thưa…. Ở mỗi bước ngoặc của lịch sử, những trở lực lớn mà chúng […]

Chương Trình Hội Nghị Thường Niên và Pháp Hội Quán Âm

  Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 3:00PM: Thủ tục nhập Hội Nghị 6:00PM: Dược Thực 7:00PM: Tiền Hội Nghị Niệm Phật cầu gia bị Tuyên bố lý do Kiểm điểm thành phần Đại biểu tham dự Hội Nghị Thông qua Chương Trình Hội Nghị và Khoá Tu Học Thông qua Nguyên tắc […]

Thư Cung Thỉnh về Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI CHÙA TỪ LÂM 1280 Lundy Ave, San Jose, CA 95131; Tel: (408) 937-7320; Cell: (408) 466-3824 Email: chuatulam@gmail.com   THƯ CUNG THỈNH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi:…………………………………… Kính Bạch Ngài, Để kiểm điểm Phật sự trong năm qua, […]

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT tại HOUSTON, TEXAS – HOA KỲ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Phật Tử, quý thiện hữu tri thức, quý nhà hảo tâm, Như chúng ta được biết, trong những ngày qua, cơn bão Harvey đổ bộ vào khu vực Đông Nam, tiểu bang Texas, với mức gió 210 km/h, gây lụt nghiêm […]

Thông Tư về Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm

Để kiểm điểm những Phật sự trong năm qua và đề ra những Phật sự trọng yếu khả thi cho năm tới, Hội Nghị Thường Niên năm 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ được tổ chức tại thành phố San Jose, Miền bắc California.

Tổng kết Phật sự An Cư Kiết Hạ từ ngày 23-6 đến ngày 2-7-2017

  Kính bạch chư Tôn Đức Gíao phẩm Tăng Ni và quý đồng hương, Phật tử xa gần. Khoá An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại Chùa Điều Ngự với Đại Giới Đàn Vạn Hạnh và Lễ Tấn phong Giáo Phẩm đã kết thúc viên mãn.   Hơn 200 […]

Hội đồng Thập sư Tăng của Đại giới đàn Vạn Hạnh tại Chùa Điều Ngự 2017

Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Vạn Hạnh của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tại chùa Điều Ngự

Bản Tin An Cư

Ngày 25/6/2017 là ngày tu học thứ ba; như thường lệ, các hành giả đã bắt đầu cho một ngày mới bằng phương pháp Thiền quán và trì đại phật đảnh thủ Lăng Nghiêm thần chú, kinh hành niệm Phật, xưng tán công đức hóa độ sâu dày của đức phật và cầu nguyện thế […]

Ban Chức Sự Trường Hạ của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Chùa Điều Ngự 14472 Westminster, California. —o0o—  BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ PL.2561-DL. 2017  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  Y theo lời Phật dạy, để thúc liễm thân tâm, trưởng dưỡng giới đức, ngõ hầu làm mô phạm cho […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tổ chức An Cư Kiết Hạ tại chùa Điều Ngự

Ngày 24/6/2017 là ngày đầu tiên của khóa An Cư Kiết Hạ ngắn hạn của Tăng Đoàn tại Chùa Điều Ngự, Thành phố Westminster, California. Số lượng Tăng Ni an cư gồm có 231 vị. Trong đó có 37 vị tùng hạ. Ban giáo thọ gồm 18 vị Tôn Đức Tăng Ni đạo cao đức trọng, kiến thức uyên bác, với nhiều kinh nghiệm thực tu, thực học.

THÔNG BẠCH VỀ VIỆC AN CƯ NGẮN HẠN VÀ ĐẠI GIỚI ĐÀN VẠN HẠNH

Để trưởng dưỡng giới đức và phát huy nội lực thanh tịnh của Tăng Đoàn, đồng thời nhằm duy trì truyền thống tu học đã bắt đầu từ thời kỳ Đức Phật còn trụ thế, năm nay, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại sẽ tổ chức Khoá An Cư Ngắn Hạn từ ngày 23 tháng 6 năm 2017 đến ngày 02 tháng 7 năm 2017 tại chùa Điều Ngự, 14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683. Trong Khoá An cư ngắn hạn này, với mục đích tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, Tăng Đoàn cũng sẽ tổ chức Đại Giới Đàn Vạn Hạnh để truyền trao giới phẩm cho đàn hậu tấn.

Phái đoàn Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại vận động cho Tự do tôn giáo và nhân quyền tại Washington DC

Qua những cuộc tiếp xúc, trao đổi, Dân biểu Christopher Smith, văn phòng Dân biểu Alan Lowenthal,... ông Daniel L. Nadel, Giám đốc Phòng Tự Do Tôn Giáo Thế Giới, Rev. Thomas Reese, Chủ tịch Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ và nhiều viên chức của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ,... đã hứa là sẽ cố gắng trong khả năng có thể để ngăn chận những hành động phi pháp và thiếu nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam.

 LÁ THƯ ĐIỀU NGỰ

Nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2561, xin mỗi chúng ta, hãy nỗ lực hành trì chánh pháp và xem sự hành trì chánh pháp như phẩm vật vô giá để dâng lên cúng dường đức Phật nhằm đền đáp phần nào ân đức giáo hoá độ sanh sâu dày của bậc đại giác. Tinh tấn hành hành trì chánh pháp cũng có nghĩa là thể hiện lòng từ bi và tuệ giác siêu việt trong đời sống thường nhật; vì khổ hoạn của dân tộc và thế giới nhân loại, vì sự đau thương của tất cả sinh loại mà không ngừng dấn thân phục vụ.

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN Hải Ngoại long trọng kính mừng Đại Lễ Phật Đản PL. 2561

    Để tưởng niệm ân đức sâu dày của đức từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản chung PL: 2561 tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, California. Chương trình Đại lễ Phật Đản chung của Tăng […]

Hội thảo: Vai trò Hoằng Pháp, Giáo Dục và Ni Giới trong thời đại mới

Lúc 10 giờ sáng ngày 22/4/2017 tại hội trường chùa Điều ngự, Thành phố Westminster, Quận Cam, đã diễn ra chương trình hội thảo với chủ đề: “Vai trò Hoằng Pháp, Giáo Dục và Ni Giới trong thời đại mới”. Sau 1 ngày với nhiều kiến giải thiết thực, sinh động, Hội thảo đã để lại ấn tượng rất thực tế, sinh động và đưa ra những đường hướng và kiến nghị rất tích cực trong lòng người tham dự một sinh lộ khả quan cho ...

Tuyên ngôn Phật đản PL 2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Nhằm góp phần thăng hoa giá trị phổ quát của nhân sinh và để tưởng niệm ngày Phật Đản PL. 2561, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại long trọng tuyên bố: 1. Tinh tấn hành trì Phật đạo, phát huy sức mạnh nội tại, nỗ lực xiển dương chánh pháp hầu đền đáp công đức giáo hoá độ sanh sâu dày của Đức Phật;.....

Chương trình Đại lễ Phật đản PL.2561 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Đại lễ Phật đản PL. 2561 của Tăng Đoàn GHPGVTN Hải Ngoại được cử hành Nghi thức Khánh Đản với nhiều truyền thống của các nước: Thailand, Đại Hàn, Tây Tạng, Sri Lanka, Lào, Cambodia, Myanmar, Chinese, Nhật Bản, American, Việt Nam…