Tiếng Việt  |  English

Tuyên Cáo của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại


HT. Thích Viên Lý đọc Tuyên Cáo

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

14472 Chestnut St

Westminster, CA 92683

Phật lịch 2558

Số: 01/HĐĐH/TB/CT

TUYÊN CÁO

của

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Hơn 2500 năm qua, với bản hoài cứu khổ độ sinh, Đức Phật đã mở ra một quang lộ hoà bình, thương yêu, cảm thông và hiểu biết, đồng thời nâng cao khả tính giải thoát, giác ngộ cho hết thảy muôn loài.

Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ thuở bình minh của lịch sử, đã đồng hành với dân tộc trong suốt quá trình dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước. Với giáo pháp từ bi, vị tha, vô ngã và tuệ giác siêu việt, Phật giáo đã là dưỡng tố nuôi lớn và bảo lưu nền văn hoá đặc thù của dân tộc đồng thời là nội lực chủ yếu giúp dân tộc tránh được chánh sách Hán hoá của phương bắc. Trên căn bản của những thực tế lịch sử đó:

– Tri nhận rằng: Giáo lý giác ngộ và từ bi của đạo Phật cần phải được ứng dụng sâu rộng để ngăn chặn thảm họa chiến tranh, thiên tai, dịch bịnh… và giải thoát những thống khổ đã và đang đe dọa thường trực thế giới nhân loại;

– Tri nhận rằng: Do những tác động tiêu cực từ nội và ngoại tại, truyền thống tâm linh hơn 2000 năm Phật giáo Việt Nam đang bị suy thoái nghiêm trọng. Một số tổ chức Phật giáo trong nước vì vô tình hay bị cưỡng buộc đã bị phân hoá bởi ngoại nhân tìm cách tiếp tay biến đạo Phật thành một tổ chức chính trị thế tục;

– Tri nhận rằng: Đất nước và dân tộc Việt Nam đang đứng trước hiểm hoạ mất nước và hố thẳm diệt vong bởi chủ nghĩa vô thần, phi đạo đức và phản dân tộc.

– Tri nhận rằng: Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc Nội là hiện thân của Tăng bảo, một thực thể bất biến kế thừa chính thống những giá trị đặc thoát của Phật giáo Việt Nam;

– Tri nhận rằng: Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại trong bối cảnh phân hóa do bàn tay ngoại nhân chủ súy, cần thống hợp trong tinh thần lục hòa tương kính để chu toàn sứ mệnh thiêng liêng trước lịch sử,

3

Đông đảo Tăng ni Phật tử và đồng bào các giới tham dự

NAY TUYÊN CÁO

1. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tận lực xiển dương giáo pháp từ bi, vị tha, vô ngã của đức Phật, nỗ lực vun bồi nếp sống thanh tịnh lục hòa cho tứ chúng nhằm mang lại hoà bình, thịnh vượng và an lạc cho thế giới nhân loại.

2. Tăng đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hướng đến các mục tiêu hoằng pháp, văn hoá, giáo dục, từ thiện xã hội, truyền thông, môi sinh v.v… và đứng ngoài mọi tổ chức chính trị thế quyền để bảo tồn tiềm lực và những giá trị Phật giáo truyền thống đặc hữu trên căn bản giới luật, không phân biệt Tông môn, Pháp phái.

3. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại tích cực vận động giải trừ quốc nạn, pháp nạn và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia Việt Nam trong tinh thần ôn hoà bất bạo động, đồng thời hỗ trợ các Đoàn thể, Tổ chức, Cá nhân có cùng mục đích cho và vì một Việt Nam thật sự tự do, nhân quyền, dân chủ và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải.

4. Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại hậu thuẫn triệt để mọi sinh hoạt của Tăng Đoàn GHPGVNTN Quốc Nội; chống lại mọi phân hoá, độc tài, bất công, bạo lực, tha hoá và tăng cường khả năng dung hoá để hoá giải nỗi bi thương thống khổ của dân tộc.

5. Với bản thể hòa hợp thanh tịnh, “trong tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám”, Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại thiết tha thỉnh cầu chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, quý đồng bào Phật tử hoan hỷ bỏ qua những dị biệt trong quá khứ, hướng đến tương lai xây dựng một ngôi nhà Phật giáo tiêu biểu cho Bi Trí và ứng hợp với bản hoài “thượng cầu hạ hóa” của lịch đại tổ sư.

Nam mô Công Đức Lâm Bồ tát Ma ha tát

Làm tại Chùa Điều Ngự, ngày 22 tháng 6 năm 2014, PL 2558

Thay mặt Tăng Đoàn GHPGVNTNHN

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

 (Đã ấn ký)

 Tỳ kheo Thích Viên Lý

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM TĂNG NI ĐỒNG THUẬN:

I. Chứng Minh Phật sự: Trưởng lão Hoà thượng Thích Tâm Châu

II. Hội Đồng Giáo Phẩm

1. HT. Thích Viên Thành – Thiền Tịnh Đạo Tràng (Chủ tịch Hội đồng Giám Luật)

2. HT. Thích Viên Thành

3. HT. Thích Chơn Trí (Chánh Thư ký Hội đồng Giáo phẩm)

4. HT. Thích Viên Lý

III. Hội Đồng Điều Hành

– HT Thích Viên Lý (Chủ tịch Hội đồng Điều hành)

– HT. Thích Viên Thành (Tổng vụ trưởng Tăng Sự)

– HT Thích Viên Thành (Tổng vụ trưởng Nghi Lễ)

5. TT. Thích Viên Huy (Tổng vụ trưởng Từ Thiện Xã hội)

6. TT Thích Như Thông (Tổng vụ phó Nghi Lễ)

7. TT. Thích Quảng Long (Tổng vụ trưởng Hoằng Pháp)

8. TT. Thích Viên Dung (Tổng vụ trưởng Cư Sỹ)

9. TT. Thích Viên Thông (Tổng Thư ký Hội đồng Điều hành)

10. TT. Thích Minh Nguyện (Tổng vụ trưởng Văn Hoá)

11. TT. Thích Hải Pháp (Tổng vụ trưởng Giáo Dục)

12. TT. Thích Huyền Châu (Tổng vụ trưởng Thanh Niên)

13. TT. Thích Tinh Cần (Tổng vụ phó Hoằng Pháp)

14. TT. Thích Thanh Nguyên

15. ĐĐ. Thích Minh Hữu (Tổng vụ phó Cư sỹ)

16. ĐĐ. Thích Đạt Tín (Tổng vụ phó Thanh Niên)

17. ĐĐ. Thích Ấn Minh (Tổng vụ phó Từ Thiện Xã Hội)

18. ĐĐ. Thích Tâm Long

19. ĐĐ. Thích Pháp Đạt

20. ĐĐ. Thích Chơn Thường

21. ĐĐ. Thích Pháp Tuệ

22. ĐĐ. Thích Giác Đạo

23. ĐĐ. Thích Chơn Tâm

24. ĐĐ. Thích Kiến Tâm

25. ĐĐ. Thích Chơn Lạc

26. ĐĐ. Thích Nguyên Giải

27. ĐĐ. Thích Viên Minh

28. ĐĐ. Thích Viên Tu

29. Ni sư Thích nữ Lam Liên

30. Ni sư Thích nữ Huệ Thiện

31. Ni sư Thích nữ Như Như

32. Ni sư Thích nữ Chân Lâm

33. Ni sư Thích Nữ Hoằng Lượng (Tổng vụ trưởng Tài Chánh)

34. Ni sư Thích nữ Minh Pháp

35. Sư cô Thích nữ Diệu Phước

36. Sư cô Thích nữ Diệu Hòa (Tổng vụ phó Giáo Dục)

37. Sư cô Thích nữ Phước Nhẫn

38. Sư cô Thích nữ Chơn Mẫn

39. Sư cô Thích nữ Nhuận Thư

40. Sư cô Thích nữ Hạnh Giới (Ni vụ Nam tông)

41. Sư cô Thích Nữ Ấn Nguyệt

42. Sư cô Thích nữ Ấn Liên

43. Sư cô Thích Nữ Ấn Kim

44. Sư cô Thích nữ Viên Nguyện

45. Sư cô Thích nữ Viên Học

46.Sư cô Thích Nữ Hương Tích (Tổng vụ phó Văn Hóa)

Các tin khác

ĐIẾU VĂN AI KHẤP GIÁC LINH HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

Kính lạy Giác linh Thầy, Thế sự thăng trầm nghiêng ngửa Nhân tâm ly tán đảo điên Phật sự đa đoan kỳ vọng Thầy ra tay gánh vát Tứ chúng đang cần Thầy sách tấn sớm hôm Tăng Đoàn những mong nương tựa bậc đạo hạnh như chất keo gắn kết đệ huynh

Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và Môn Đồ Pháp Quyến: Lễ Tưởng Nguyện Cố HT Thích Viên Thành tại Chùa Điều Ngự

Westminster (Bình Sa)- -Tại Chùa Điều Ngự, 14472, Chestnut St., Thành Phố Westminster, CA 92683, USA. Vào lúc 5 giờ chiều Thứ Ba ngày 3 tháng 4 năm 2018, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến đã long trọng tổ chức Lễ Cung Thỉnh Giác Linh Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành Triều Tổ Yết Phật tại Chánh Điện Chùa Điều Ngự, sau đó là Lễ Tưởng Nguyện tại Hội trường Chùa Điều Ngự.

Tuyên Dương Công Đức Cố Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Tân Viên Tịch Tân Viên Tịch Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, Phương Trượng Chùa Điều Ngự, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại.

Điện Thư Phân Ưu của Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng Boston

Giáo Hội Phật Giáo Đại Chúng và Chùa Phật Giáo Boston, nhận được tin, Hoà Thượng THÍCH VIÊN THÀNH: Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn GHPGVN Thống Nhất Hải Ngoại, đã thuận thế vô thường thâu thần tịch diệt vào ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Phân Ưu của Dr. Hai Van Ha (Pre. SEA-DC)

PHÂN ƯU Nhận được hung tin: Bào Huynh của Hoà Thượng Thích Viên Lý Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành,Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, nguyên Viện Chủ Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, California

Thành Kính Tưởng Nguyện của Tổng Vụ Hộ Pháp

Tổng Vụ Hộ Pháp - Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Hải Ngoại vừa nhận tin: Hòa Thượng húy thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943 (Qúi Mùi) tại Thôn Hóa Hội, Xã Mỹ Thành, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định Việt Nam

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU – TRUNG TÂM VĂN HÓA PHẬT GIÁO TỔ ĐÌNH HUỆ QUANG

Chư tôn Đức Tăng Ni và Ban điều hành TỔ ĐÌNH HUỆ QUANG Santa Ana nhận được tin Hòa Thượng phương trượng Thích Viên Thành

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM kiêm TỔNG VỤ TRƯỞNG TỔNG VỤ NGHI LỄ, VIỆN CHỦ CHÙA DIỆU PHÁP, PHƯƠNG TRƯỢNG CHÙA ĐIỀU NGỰ

Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa thượng Thích Viên Thành, thế danh Hồ Ngọc Trân, pháp danh Như Thức, hiệu Hải Trung, sinh ngày 16 tháng 11 năm 1943 (Qúi Mùi) tại thôn Hòa Hội, xã Mỹ Thành, quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Việt Nam. Ngài là con trưởng trong một gia đình thâm tín Phật pháp gồm 9 anh em. Thân sinh của ngài là Đông Y Sĩ Hồ Đang, pháp danh Như Chánh. Thân mẫu là Ưu bà di Đặng Thị Ngưu, pháp danh Như Hạnh.

BHDTU/GĐPTVN Tại Hoa Kỳ kính gửi thư Thành Kính Tưởng Nguyện Giác Linh Hòa Thượng Tân viên tịch Thích Viên Thành

Chúng con, Hội Đồng Chỉ Đạo & Giám Sát, Ban Hướng Dẫn Trung Ương cùng các Ban Hướng Dẫn Miền Quảng Đức, Thiện Minh, Thiện Hoa, Tịnh Khiết và Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh San Jose, thay mặt toàn thể Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tâm thành vọng hướng về Giác Linh Đường Chùa Diệu Pháp, San Gabriel, California, kiền thành kính lễ Giác Linh Hòa Thượng thượng NHƯ hạ THỨC, tự VIÊN THÀNH, hiệu THÍCH HẢI TRUNG:

Thông Bạch Tang Lễ Hòa Thượng Thích Viên Thành

Hòa Thượng Thích Viên Thành, húy thượng Như hạ Thức, hiệu Hải Trung, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ của Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Viện chủ Chùa Diệu Pháp và Phương trượng Chùa Điều Ngự, California, Hoa Kỳ, đã xả bỏ báo thân, an nhiên thị tịch vào ngày 20 tháng 03 năm 2018, nhằm ngày mùng 04 tháng 02 năm Mậu Tuất, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Tăng Đoàn Hải Ngoại cung kính Cáo Bạch Hòa Thượng Thích Viên Thành đã thâu thần thị tịch

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại và Môn Đồ Pháp Quyến, chúng con/tôi cúng kính Cáo Bạch: Hòa thượng húy thượng Như hạ Thức, tự Viên Thành, hiệu Thích Hải Trung, ... đã thuận thế vô thường, an nhiên thâu thần thị tịch lúc 4:30 chiều thứ Ba, ngày 20 tháng 3 năm 2018, nhằm ngày mùng 4 tháng 2 năm Mậu Tuật, thế thọ 76, hạ lạp 56.

Đầu Năm Vận Động Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Để vận động cho quyền tự do tôn giáo và nhân quyền cho Việt Nam, vào lúc 1 giờ chiều thứ tư, ngày 21 tháng 02 năm 2018, Hòa thượng Thích Viên Lý, Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại

Hòa Thượng Thích Viên Lý Diễn thuyết tại Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới và tưởng niệm Vua Thailand tại Trụ sở của UNESCO ở Paris, Pháp quốc

Vào ngày khai mạc Hội nghị, 26 tháng 9 năm 2017, Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, Chủ tịch hội đồng điều hành Tăng Đoàn GHPGVNTNHN và là một Cố vấn của Chủ tịch tổ chức Liên Hữu Phật Giâo Thế Giới, tổ chức được hình thành năm 1950 mà thành […]

Hội Nghị thường niên của Tăng Đoàn GHPGVNTN/HN tại TP. San Jose

Trời vào Thu San Jose, thời tiết thật đẹp và mát mẻ. Khoảng 3 giờ chiều ngày Thứ Sáu 27 tháng 10 năm 2017, sân chùa Từ Lâm đã chật ních xe cộ, những tấm y vàng hòa lẫn những màu lam của nhiều Phật tử, Cư sĩ đã tràn ngập khuôn viên chùa tại […]

QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN HẢI NGOẠI QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 2017   Hơn 200 Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quí Cư sĩ, Huynh trưởng, cựu Huynh trưởng GĐPT từ khắp các nơi đã quang lâm tham dự Hội Nghị Thường Niên 2017 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại từ ngày 27 […]

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại

Diễn Văn Khai mạc Hội Nghị Thường Niên 2017 Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại Của HT Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Hải Ngoại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch… Kính thưa…. Ở mỗi bước ngoặc của lịch sử, những trở lực lớn mà chúng […]

Chương Trình Hội Nghị Thường Niên và Pháp Hội Quán Âm

  Thứ sáu, ngày 27 tháng 10 năm 2017 3:00PM: Thủ tục nhập Hội Nghị 6:00PM: Dược Thực 7:00PM: Tiền Hội Nghị Niệm Phật cầu gia bị Tuyên bố lý do Kiểm điểm thành phần Đại biểu tham dự Hội Nghị Thông qua Chương Trình Hội Nghị và Khoá Tu Học Thông qua Nguyên tắc […]

Thư Cung Thỉnh về Hội Nghị Thường Niên và Khóa Tu Học – Pháp Hội Quán Âm

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI CHÙA TỪ LÂM 1280 Lundy Ave, San Jose, CA 95131; Tel: (408) 937-7320; Cell: (408) 466-3824 Email: chuatulam@gmail.com   THƯ CUNG THỈNH Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gởi:…………………………………… Kính Bạch Ngài, Để kiểm điểm Phật sự trong năm qua, […]

THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT tại HOUSTON, TEXAS – HOA KỲ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng hương Phật Tử, quý thiện hữu tri thức, quý nhà hảo tâm, Như chúng ta được biết, trong những ngày qua, cơn bão Harvey đổ bộ vào khu vực Đông Nam, tiểu bang Texas, với mức gió 210 km/h, gây lụt nghiêm […]