Tiếng Việt  |  English

Yết ma thành lập BĐH lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế


Bạch Phật Yết ma thành lập Tăng Đoàn

BIÊN BẢN CÁC NGÀY HỌP KHOÁNG ĐẠI

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

THỪA THIÊN HUẾ

 

(Ngày 04-05-06 tháng 3 năm 2014)

(Kiểm điểm – Thảo luận Phật sự – Cung thỉnh Ban Điều Hành Tăng Đoàn)

 

BIÊN BẢN SỐ 1

                                                                                         Ngày 04/3/2014, tại Chùa Phước Thành, Huế

–  Chủ tọa:    Hòa thượng Thích Thiện Hạnh

–  Thư ký:      Hòa thượng Thích Thiện Tánh

                        Thượng tọa Thích Minh Đức

                         Đại đức Thích Minh Nhiếp

            Nội dung:

            Chư tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế, qua một chuỗi sự kiện thương tâm xẩy ra trong thời gian qua, đã làm cho thất chúng đệ tử Phật chốn cố đô vốn trầm lắng và nhiều tố chất chịu đựng nghịch cảnh triền miên, nhưng đã không hờn dỗi trách cứ, hay xu phụ; vẫn đứng thẳng trên đôi chân, nhận ra đâu là tà, chánh, chân, ngụy, đâu là bổn phận trách nhiệm của Tỳ kheo tăng – ni đối với tổ quốc, đạo pháp và dân tộc. Chấp nhận khó khăn, đứng lên, lấy sáu pháp hòa kính làm nền tảng, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà lý tưởng, ngôi nhà chung của GHPGVNTN, đã bị chuột bọ, mối mọt gậm nhấm, đục khoét, sập đổ, đau thương nước mắt hàng triệu người con Phật. Ngôi nhà tâm linh ấy, phải được xây dựng, phải được bảo vệ và truyền thừa trong sáng, đúng hiến chương.

            Trong tinh thần đó, hôm nay, 04/3/2014, chư tăng đã triệu tập phiên họp khoáng đại, tại văn phòng chùa Phước Thành. Nhận định ưu khuyết điểm, thảo luận các Phật sự mới và cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, để tiếp tục các Phật sự hoằng pháp lợi sanh như trước đây.

            Trong các phiên họp nầy, Hòa thượng Chủ tọa đã trả lời thấu đáo các câu hỏi được đặt ra: Về danh xưng –  khuôn dấu – Giấy đầu thư…

  1. Về danh xưng: Trước đây trong thời gian đang vận động, chư tăng đề nghị dùng tạm danh xưng “Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”. Nhưng nay, sau thời gian vận động, đa số chư tăng xin đề nghị lên Trung ương dùng danh xưng chính thức là “Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (viết tắt TĐGHPGVNTN).
  2. Về khuôn dấu: Xin đề nghị lên Trung ương, tạm dùng khuôn dấu cá nhân, để ấn ký trên các văn thư điều hành các Phật sự cần thiết.
  3. Giấy đầu thư: Chư tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương mẫu giấy đầu thư như:

 logo  TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

    BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ

   VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122.

                             Phật lịch 25….                                                           Số: …./BĐH/TTH/….

Trên đây là 3 vấn đề chư Tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương.

 ——————————————————————————-

BIÊN BẢN SỐ 2

Ngày 05/3/2014 tại chùa Bảo Quang

            4. Vấn đề BHD/GĐPT Thừa Thiên sinh hoạt hàng tháng tại chùa Bảo Quang, mỗi tháng 2 ngày, 14 và 30 âm lịch, trước đây thuộc thẩm quyền của Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nay Ban đại diện đã được giải thể, trở về sinh hoạt Tăng đoàn, nên vào ngày 26 tháng Giêng âm lịch (25/2/2014) chư tăng đã có thông báo cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, trước ba ngày, tạm nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang một thời gian để đôi bên có thời gian sắp đặt, ổn định sinh hoạt. Đó là lẽ thường tình, là điều phải có và tất yếu. Bất cứ một tổ chức tập thể nào, dù đạo hay đời cũng phải có thế.

            Hơn nữa, trong thời gian qua, GHPGVNTN gặp nghịch cảnh nghiêng ngã, bởi nội trùng trong và ngoài nước, cấu kết nhau, thao túng, lũng đoạn Giáo hội. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã có những nói năng, viết lách và hành xử miệt thị chư tăng, trái hiến chương GHPGVNTN, vượt ngoài quyền hạn cho phép của quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, điều 24, 25, mục IX, chương II, trang 11.

            Hệ quả dẫn đến phạm tam quy, gây tác động lớn đến sự hòa hợp tăng, chống trái lý tưởng Tăng đoàn, có ảnh hưởng không tốt đến lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPT Việt Nam, GHPGVNTN.

            Trong phiên họp ngày 05/3/2014, tại chùa Bảo Quang, chư tăng đồng thuận với quyết định đã thông báo ngày 26/1/Giáp Ngọ (25/2/2014) cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, tạm thời nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang, kể từ ngày 29 tức 30/1/Giáp Ngọ (28/2/2014) và đề nghị Huynh trưởng các cấp tại Thừa Thiên, có hướng bầu lại Ban Hướng Dẫn mới, cho phù hợp với nội quy và quy chế GĐPTVN, GHPGVNTN. Nhất là giữ gìn nghiêm minh lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPTVN.

            Các cấp Huynh trưởng, các đơn vị GĐPT thuộc các quận, huyện, thành phố, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sinh hoạt tại địa phương như thường lệ lâu nay, không thay đổi, dưới sự hướng dẫn của ủy viên thanh niên. Trường hợp có nhu cầu kỵ giổ, các trại họp bạn, trại hạnh, trại hiếu hoặc tập trung huấn luyện sinh hoạt, học giáo lý, các cấp bậc, các ngành… liên hệ với vị ủy viên thanh niên hoặc vị trú trì, để giải quyết.

 ———————————————————————

 BIÊN BẢN SỐ 3

Ngày 06/3/2014, tại chùa Phước Thành

            5. Cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời): Chư tăng đã cung thỉnh Ban Điều Hành lâm thời Tăng Đoàn Giaó Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế như sau:

BAN ĐIỀU HÀNH (LÂM THỜI)

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN THỪA THIÊN HUẾ

– Chiếu hiến chương GHPGVNTN, bản tu chỉnh ngày 12/12/1973, bởi Đại hội GHPGVNTN khóa V.

– Chiếu hiện tình GHPGVNTN bị nội trùng khuynh loát, phân hóa nội bộ.

– Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN.

– Chiếu văn kiện Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN công bố ngày 20/2/2014.

– Chiếu biên bản các phiên họp khoáng đại tại chùa Phước Thành và chùa Bảo Quang ngày 04-05-06/3/2014.

– Chiếu nhu cầu Phật sự.

Nay cung thỉnh:

Ban Điều Hành (Lâm Thời)

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tỉnh Thừa Thiên Huế

như sau:

1. Ban Cố Vấn:

– Hòa Thượng Thích Diệu Tánh.

– Hòa Thượng Thích Tánh Đạt.

2. Ban Điều Hành:

– Trưởng Ban:                                           – Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

      – Chánh Thư Ký:                                 – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

      – Phó Thư ký:                                      – Đại Đức Thích Minh Nhiếp

– Ủy Viên Tăng Sự:                 – Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

– Ủy Viên Văn Hóa:                – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

              Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Huệ

– Ủy Viên Từ Thiện Xã hội:    – Đại Đức Thích Tín Hạnh

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Thiệu

– Ủy Viên Nghi Lễ:                   – Thượng Toạ Thích Khế Viên

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Tín Pháp

– Ủy Viên Thanh Niên:            – Thượng Toạ Thích Minh Đức

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Siêu

– Ủy Viên Kiến Thiết.             – Thượng Tọa Thích Tâm Không

– Ủy Viên Cư Sỹ:                     – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Tịnh

– Ủy Viên Giáo Dục:               – Đại Đức Thích Minh Chơn

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Hạnh Phương

– Ủy Viên Hoằng Pháp:         – Đại Đức Thích Minh Tuệ

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Khánh

– Ủy Viên Tài Chính:             – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Khánh Nhân

– Thủ Quỹ:                                – Hoà Thượng Thích Chơn Niệm

                                                   – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

            Thành viên Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN được chư tăng đồng thuận yết ma thông qua, kết thúc các phiên họp.

Huế, ngày 10 Tháng 03 Năm 2014.

Trưởng Ban Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem nguyên bản:

1. BDH TD TTH 2. BDH TD THH 3. BDH TD THH 4. BDH TD TTH 5. BDH TD TTH

Các tin khác

Bản Tường Trình Chính quyền Thành phố Đà nẵng – UBND quận Sơn trà đã gởi thông báo về việc nhận lại số tài sản sau khi Chùa An cư bị cưỡng chế

BẢN TƯỜNG TRÌNH Chính quyền Thành phố Đà nẵng - UBND quận Sơn trà đã gởi thông báo về việc nhận lại số tài sản sau khi Chùa An cư bị cưỡng chế. - Kính bạch: Trưởng lão HT. Thích Thiện Hạnh, Thượng thủ Tăng đoàn GHPGVNTN. - Kính bạch: HT. Thích Viên Định, Viện trưởng HĐĐH - cùng chư tôn trưởng lão, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng Ni. - Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng chư thiện hữu tri thức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bản Tường Trình Về Việc Chính Quyền Tp Đà nẵng cưỡng chế thu hồi đất Chùa An Cư

Vv: Chính quyền Thành phố Đà nẵng - Quận Sơn trà- Phường An hải bắc. Phối hợp cưỡng chế thu hồi đất chùa An cư. - Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN. - Kính bạch Hòa Thượng Thích Viên Định. Viện Trưởng Hội đồng điều hành, cùng Chư Tôn Trưởng lão, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni. - Kính thưa toàn thể quý Phật tử cùng chư liệt quý vị.

Đại Đức Thích Phước Tịnh thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến Cảm Tạ Ân Đức

Ngưỡng bạch chư Tôn Giáo Phẩm Trưởng Lão Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức, quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô, Kính thưa quý vị đại diện quý Cơ quan Truyền thông, quý Nhân sĩ, Cư sĩ, Huynh trưởng và quý Đồng hương Phật tử: CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH CHƠN NIỆM

Thông Tư Vu Lan 2018 của Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

Nhân Mùa Vu Lan đến gần, Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế xin được gửi đến chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni lời chúc mừng, bày tỏ niềm tin trong sáng, đối với mạng mạch của Chánh Pháp. Kiên trì sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, hàng phục ma vương, hoàn thành sứ mạng Như Lai sứ giả, cầu nguyện lãnh thổ Tổ Quốc vẹn toàn và Chúng sanh an lạc.

Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đi biểu tình bị công an đánh đập

Phái đoàn của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và những vị đấu tranh dân chủ tham gia biểu tình ngày 10/6/2018 trước tòa TLS quán Hoa Kỳ. Phải nói rằng nhà cầm quyền CS Việt Nam để thả lỏng cho dân biểu tình sau đó bắt những người cầm đầu. Vì lúc lực lượng an ninh bắt thì phật tử Huỳnh Tấn Tuyên là người bị bắt đầu tiên.

Tăng Đoàn Cử Hành Đại Lễ Phật Đản PL. 2562

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm Mậu Tuất (29/5/2018), Tăng Đoàn GHPGVNTN long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2562 tại Tổ Đình Quốc Ân- Huế. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh - Thượng thủ Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Không Tánh - Phó Viện Trưởng HĐĐH - kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Phật Đản, Hòa Thượng Thích Chí Thắng - Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương - Tổng Ủy Viên Tăng Sự, Hòa Thượng Thích Chơn Niệm - Tổng Ủy Viên Thanh Niên, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh - Tổng Thư Ký, cùng với sự tham dự của chư Tăng và Phật Tử tại Thừa Thiên Huế, Chư Tăng và Phật Tử hai tỉnh Quảng Trị và Đà Nẵng do Thượng Tọa Thích Từ Giáo và Thượng Tọa Thích Thiện Phúc dẫn đầu cùng về tham dự lễ.

Tăng đoàn Thừa Thiên Huế Trang Nghiêm Lễ Thọ An Cư

Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm Mậu Tuất (28/5/2018) Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm cử hành Lễ Thọ An Cư tại Giới Trường Linh Quang – Huế. Quang lâm chứng minh có Đức Thượng Thủ- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, cùng chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn và chư tôn đức các Chùa trực thuộc Tăng Đoàn tại trú xứ Thừa Thiên Huế.

Thông tư Phật đản PL 2562 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Mậu Tuất (29/5/2017), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2562.

Lãnh sự quán Hoa Kỳ tham dự Đại lễ Vu lan tại chùa Phước Bửu – Vũng Tàu

Phật giáo đồ Việt Nam cần nhất bây giờ không phải là vật chất mà là sự bình đẳng tôn giáo, tự do tín ngưỡng, quyền được làm người, được đối xử công bằng nhân ái, quyền yêu thương và được yêu thương, quyền được thực hiện những sứ mạng tâm linh cao cả theo truyền thống của cha ông từ ngàn xưa kế tục trong thời đại tự do phát triển chung của toàn thể nhân loại.

Đà Nẵng tiếp tục sách nhiễu công khai Chùa An Cư trong lễ Vu Lan 2017

Non sông dể đổi, bản chất khó dời. Lần này thì chúng tôi không cần phải phản đối về những hành vi và việc làm phi nhân của các ông nữa, vì phản đối chỉ là vô nghĩa và bằng thừa. Nhưng chúng tôi chỉ muốn nói với các ông rằng: vì mạng mạch của non sông, vì tiền đồ của dân tộc, các ông nên sớm thay đổi trang thái tư duy để cứu nguy đất nước.

Thông tư Vu lan 2017 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Tùy hoàn cảnh thực tế, các tu viện, tự viện, các Khuôn Giáo hội, Niệm Phật đường, các tư gia Phật tử thuộc Tăng đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế, tùy nghi tổ chức lễ Vu lan sao cho được trang nghiêm, trọng thể, nên treo cờ đèn và luân phiên tụng niệm, cầu nguyện cho hương linh cha mẹ, thân bằng quyến thuộc nhiều đời sớm được siêu thoát.

Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu thô bạo trong lễ Phật đản PL. 2561

Vừa đi ra khỏi cổng chùa thì ông Trần Văn Hường, phó an ninh công an Quận; ông Nguyễn Hữu Khánh công an Quận, ông Lê Bá Công, Mặt trận phường đứng dậy chặn xe lại và hỏi đi đâu? Con trả lời tôi đi đâu là quyền của tôi, chạy thêm một đoạn nữa thì nhóm an ninh khác rất đông ngụy trang bằng thường phục, che mặt bằng khẩu trang níu xe lại làm mất thăng bằng nên ngã vào lề đường, rồi họ rút lấy chìa khóa xe thì con mới la lên. “Bà con ơi! Công an cướp xe”.

Thông tư, Thư mời, Ban tổ chức Phật đản PL. 2561 của Tăng Đoàn Thừa Thiên – Huế

Trân trọng kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm, chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng ni và đồng bào Phật tử các giới tại trú xứ Thừa Thiên-Huế, đúng 06 giờ sáng ngày Rằm tháng 4 năm Đinh Dậu (10/5/2017), quang lâm Tổ Đình Quốc Ân để cử hành chính thức Đại lễ Phật Đản PL 2561.

Lễ tất niên Chùa An Cư bị an ninh thành phố Đà Nẵng sách nhiễu, xô xác Phật tử

Từ 8h sáng ngày 16/12 âm lịch (nhằm ngày 13/1/2017), tại ngã ba đầu lối vào chùa đã tụ tập rất nhiều an ninh, cán bộ của các cấp Phường, Quận, toàn bộ ngụy trang bằng thường phục. Đặc biệt lần này toàn bộ họ đều bịt khẩu trang, và trang bị đầy đủ nhiều máy quay phim để ghi hình và chụp ảnh…

Tường trình việc cưỡng chế Chùa Liên Trì

Lực lượng của nhà nước khoảng 500 nhân viên thuộc các ban ngành, được trang bị đầy đủ phương tiện. Họ đi trên khoảng 50 chiếc xe ô tô, kèm theo là xe cứu hỏa, xe cứu thương và xe phá sóng điện thoại. Nhân viên công lực mang theo dùi cui, roi điện, bình hơi cay và mang súng để đối phó với mọi tình huống. Nhiều công an mặc đồ lam, giả dạng Phật tử để di dời các hũ tro cốt, các vị thầy do nhà nước chỉ định cũng có mặt để tham gia cưỡng chế.

Lễ Vu lan 2016 tại Chùa An Cư bị nhà cầm quyền Đà Nẵng sách nhiễu, cô lập

Trong suốt 09 ngày: Kể từ ngày 07 đến ngày 15 tháng 07 Bính thân (nhằm ngày 09 đến ngày 17 tháng 08 Năm 2016), chính quyền đã huy động một lực lượng mỗi lúc càng đông, gồm đủ các thành phần ban nghành kể cả phụ nữ, thường xuyên túc trực canh gác nghiêm ngặc ngày lẫn đêm,

Thông tư Vu lan 2016 của Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế

Để tiến hành trang nghiêm Đại lễ Vu Lan năm nay, Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế trân trọng kính thông tư đến chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, cùng đồng bào Phật tử các giới về nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức lễ Tự tứ và lễ Vu lan cầu siêu độ như sau

Chùa Liên Trì gởi Thư phúc đáp đến Nhà cầm quyền về việc cưỡng chế giải tỏa

Kính thưa ông Chủ tịch, chúng tôi nhân được văn thư đề ngày 16/07/2016 (tham chiếu số 3) với nội dung: đề nghị chúng tôi “tự di dời” chùa Liên Trì và “nếu có yêu cầu gì trong việc di dời thì đề nghị có ý kiến bằng văn bản”.

Tăng Đoàn – Huế phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế Phản đối quyết định cưỡng chế Chùa Liên Trì của chính quyền Quận 2, Saigon. Phản đối chính sách đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.

Ngày 23 tháng 6/2016 chùa Liên Trì có thể bị cưỡng chế di dời

Chùa Liên Trì tại Thủ Thiêm, thuộc Phường An Khánh, Quận II, TP HCM, là cơ sở tôn giáo đã lâu năm, để chư Phật tử địa phương làm nơi lễ bái tín ngưỡng tôn giáo và thờ cúng, an vị các Hài cốt những thân nhân quá vãng tại địa phương này. Nay chúng tôi được biết, vào ngày 23.6.2016, Chùa Liên Trì sẽ bị Chính quyền Phường An Khánh, Quận II đến áp lực cưỡng bức, giải tỏa, di dời đến địa phương khác.