Tiếng Việt  |  English

Yết ma thành lập BĐH lâm thời Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên – Huế


Bạch Phật Yết ma thành lập Tăng Đoàn

BIÊN BẢN CÁC NGÀY HỌP KHOÁNG ĐẠI

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

THỪA THIÊN HUẾ

 

(Ngày 04-05-06 tháng 3 năm 2014)

(Kiểm điểm – Thảo luận Phật sự – Cung thỉnh Ban Điều Hành Tăng Đoàn)

 

BIÊN BẢN SỐ 1

                                                                                         Ngày 04/3/2014, tại Chùa Phước Thành, Huế

–  Chủ tọa:    Hòa thượng Thích Thiện Hạnh

–  Thư ký:      Hòa thượng Thích Thiện Tánh

                        Thượng tọa Thích Minh Đức

                         Đại đức Thích Minh Nhiếp

            Nội dung:

            Chư tăng tại trú xứ Thừa Thiên Huế, qua một chuỗi sự kiện thương tâm xẩy ra trong thời gian qua, đã làm cho thất chúng đệ tử Phật chốn cố đô vốn trầm lắng và nhiều tố chất chịu đựng nghịch cảnh triền miên, nhưng đã không hờn dỗi trách cứ, hay xu phụ; vẫn đứng thẳng trên đôi chân, nhận ra đâu là tà, chánh, chân, ngụy, đâu là bổn phận trách nhiệm của Tỳ kheo tăng – ni đối với tổ quốc, đạo pháp và dân tộc. Chấp nhận khó khăn, đứng lên, lấy sáu pháp hòa kính làm nền tảng, cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà lý tưởng, ngôi nhà chung của GHPGVNTN, đã bị chuột bọ, mối mọt gậm nhấm, đục khoét, sập đổ, đau thương nước mắt hàng triệu người con Phật. Ngôi nhà tâm linh ấy, phải được xây dựng, phải được bảo vệ và truyền thừa trong sáng, đúng hiến chương.

            Trong tinh thần đó, hôm nay, 04/3/2014, chư tăng đã triệu tập phiên họp khoáng đại, tại văn phòng chùa Phước Thành. Nhận định ưu khuyết điểm, thảo luận các Phật sự mới và cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên Huế, để tiếp tục các Phật sự hoằng pháp lợi sanh như trước đây.

            Trong các phiên họp nầy, Hòa thượng Chủ tọa đã trả lời thấu đáo các câu hỏi được đặt ra: Về danh xưng –  khuôn dấu – Giấy đầu thư…

  1. Về danh xưng: Trước đây trong thời gian đang vận động, chư tăng đề nghị dùng tạm danh xưng “Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”. Nhưng nay, sau thời gian vận động, đa số chư tăng xin đề nghị lên Trung ương dùng danh xưng chính thức là “Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất” (viết tắt TĐGHPGVNTN).
  2. Về khuôn dấu: Xin đề nghị lên Trung ương, tạm dùng khuôn dấu cá nhân, để ấn ký trên các văn thư điều hành các Phật sự cần thiết.
  3. Giấy đầu thư: Chư tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương mẫu giấy đầu thư như:

 logo  TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT

    BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN HUẾ

   VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (054) 3821122.

                             Phật lịch 25….                                                           Số: …./BĐH/TTH/….

Trên đây là 3 vấn đề chư Tăng Thừa Thiên Huế đề nghị lên Trung ương.

 ——————————————————————————-

BIÊN BẢN SỐ 2

Ngày 05/3/2014 tại chùa Bảo Quang

            4. Vấn đề BHD/GĐPT Thừa Thiên sinh hoạt hàng tháng tại chùa Bảo Quang, mỗi tháng 2 ngày, 14 và 30 âm lịch, trước đây thuộc thẩm quyền của Ban đại diện GHPGVNTN Thừa Thiên Huế. Nay Ban đại diện đã được giải thể, trở về sinh hoạt Tăng đoàn, nên vào ngày 26 tháng Giêng âm lịch (25/2/2014) chư tăng đã có thông báo cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, trước ba ngày, tạm nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang một thời gian để đôi bên có thời gian sắp đặt, ổn định sinh hoạt. Đó là lẽ thường tình, là điều phải có và tất yếu. Bất cứ một tổ chức tập thể nào, dù đạo hay đời cũng phải có thế.

            Hơn nữa, trong thời gian qua, GHPGVNTN gặp nghịch cảnh nghiêng ngã, bởi nội trùng trong và ngoài nước, cấu kết nhau, thao túng, lũng đoạn Giáo hội. Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thừa Thiên đã có những nói năng, viết lách và hành xử miệt thị chư tăng, trái hiến chương GHPGVNTN, vượt ngoài quyền hạn cho phép của quy chế Huynh trưởng GĐPT Việt Nam, điều 24, 25, mục IX, chương II, trang 11.

            Hệ quả dẫn đến phạm tam quy, gây tác động lớn đến sự hòa hợp tăng, chống trái lý tưởng Tăng đoàn, có ảnh hưởng không tốt đến lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPT Việt Nam, GHPGVNTN.

            Trong phiên họp ngày 05/3/2014, tại chùa Bảo Quang, chư tăng đồng thuận với quyết định đã thông báo ngày 26/1/Giáp Ngọ (25/2/2014) cho BHD/GĐPT Thừa Thiên, tạm thời nghỉ sinh hoạt tại chùa Bảo Quang, kể từ ngày 29 tức 30/1/Giáp Ngọ (28/2/2014) và đề nghị Huynh trưởng các cấp tại Thừa Thiên, có hướng bầu lại Ban Hướng Dẫn mới, cho phù hợp với nội quy và quy chế GĐPTVN, GHPGVNTN. Nhất là giữ gìn nghiêm minh lý tưởng giáo dục thanh thiếu nhi của GĐPTVN.

            Các cấp Huynh trưởng, các đơn vị GĐPT thuộc các quận, huyện, thành phố, thị trấn thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế sinh hoạt tại địa phương như thường lệ lâu nay, không thay đổi, dưới sự hướng dẫn của ủy viên thanh niên. Trường hợp có nhu cầu kỵ giổ, các trại họp bạn, trại hạnh, trại hiếu hoặc tập trung huấn luyện sinh hoạt, học giáo lý, các cấp bậc, các ngành… liên hệ với vị ủy viên thanh niên hoặc vị trú trì, để giải quyết.

 ———————————————————————

 BIÊN BẢN SỐ 3

Ngày 06/3/2014, tại chùa Phước Thành

            5. Cung thỉnh Ban Điều Hành (lâm thời): Chư tăng đã cung thỉnh Ban Điều Hành lâm thời Tăng Đoàn Giaó Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Thừa Thiên Huế như sau:

BAN ĐIỀU HÀNH (LÂM THỜI)

TĂNG ĐOÀN GHPGVNTN THỪA THIÊN HUẾ

– Chiếu hiến chương GHPGVNTN, bản tu chỉnh ngày 12/12/1973, bởi Đại hội GHPGVNTN khóa V.

– Chiếu hiện tình GHPGVNTN bị nội trùng khuynh loát, phân hóa nội bộ.

– Chiếu nhu cầu bảo vệ uy tín Đức đệ ngũ Tăng Thống và thanh danh GHPGVNTN.

– Chiếu văn kiện Mục đích sinh hoạt Tăng Đoàn GHPGVNTN công bố ngày 20/2/2014.

– Chiếu biên bản các phiên họp khoáng đại tại chùa Phước Thành và chùa Bảo Quang ngày 04-05-06/3/2014.

– Chiếu nhu cầu Phật sự.

Nay cung thỉnh:

Ban Điều Hành (Lâm Thời)

Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Tỉnh Thừa Thiên Huế

như sau:

1. Ban Cố Vấn:

– Hòa Thượng Thích Diệu Tánh.

– Hòa Thượng Thích Tánh Đạt.

2. Ban Điều Hành:

– Trưởng Ban:                                           – Hoà Thượng Thích Thiện Hạnh

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

      – Phó Ban:                                           – Hòa Thượng Thích Chơn Niệm

      – Chánh Thư Ký:                                 – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

      – Phó Thư ký:                                      – Đại Đức Thích Minh Nhiếp

– Ủy Viên Tăng Sự:                 – Hòa Thượng Thích Tánh Nhơn

– Ủy Viên Văn Hóa:                – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

              Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Huệ

– Ủy Viên Từ Thiện Xã hội:    – Đại Đức Thích Tín Hạnh

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Thiệu

– Ủy Viên Nghi Lễ:                   – Thượng Toạ Thích Khế Viên

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Tín Pháp

– Ủy Viên Thanh Niên:            – Thượng Toạ Thích Minh Đức

               Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Minh Siêu

– Ủy Viên Kiến Thiết.             – Thượng Tọa Thích Tâm Không

– Ủy Viên Cư Sỹ:                     – Hòa Thượng Thích Chí Thắng

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Tịnh

– Ủy Viên Giáo Dục:               – Đại Đức Thích Minh Chơn

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Hạnh Phương

– Ủy Viên Hoằng Pháp:         – Đại Đức Thích Minh Tuệ

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Phước Khánh

– Ủy Viên Tài Chính:             – Hòa Thượng Thích Chơn Phương

             Phụ tá:                         – Đại Đức Thích Khánh Nhân

– Thủ Quỹ:                                – Hoà Thượng Thích Chơn Niệm

                                                   – Hòa Thượng Thích Thiện Tánh

            Thành viên Ban Điều Hành (lâm thời) Tăng Đoàn GHPGVNTN được chư tăng đồng thuận yết ma thông qua, kết thúc các phiên họp.

Huế, ngày 10 Tháng 03 Năm 2014.

Trưởng Ban Điều Hành

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

(đã ấn, ký)

Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh

Xem nguyên bản:

1. BDH TD TTH 2. BDH TD THH 3. BDH TD THH 4. BDH TD TTH 5. BDH TD TTH

Các tin khác

Thông Tư Vu Lan Tân Sửu – 2021 của Ban Điều Hành Thừa Thiên-Huế

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý Phật tử, Mùa Vu lan về, Tăng già Việt Nam sắp hoàn mãn ba tháng tịnh tu An cư kiết hạ. Đạo nghiệp của hàng xuất gia thêm phần trang nghiêm Hạ lạp, hàng Phật tử tại gia có cơ duyên tài bồi phước quả. Mùa Vu lan về, cũng là dịp để chúng ta hồi hướng công đức đến Cửu huyền, Thất tổ, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối hữu công, báo đáp phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ, đền bù xứng đáng thâm ân nuôi dạy lớn lao của Thầy tổ.

Thông Bạch Lễ Chung Thất Trai Tuần Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch Chư tôn Giáo Phẩm, Chư Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Thưa đồng bào Phật tử các giới. Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN- Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh đã nhẹ gót quy Tây đến nay đã gần 49 ngày.

Thông Tư Phật Đản Phật Lịch: 2565 Của Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính Thưa Quý liệt vị Mùa Phật Đản lại về, trong niềm hân hoan của người con Phật, kèm theo sự bất an của dịch bệnh Viên Phổi Vũ Hán- Covis 19. Đức Phật xuất thế không ngoài mục đích mang đến hạnh phúc an lạc đích thực cho nhân loại. Nay dịch bệnh đang lan truyền, gây ra biết bao cảnh đau thương chết chóc, sự thống khổ đang bao trùm trên toàn thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Để đối phó với tình hình dịch bệnh hiện nay và thể hiện tinh thần từ bi, tương thân tương ái của người con Phật. Chúng ta phải cụ thể hóa tinh thần cúng dường Phật đản một cách đơn giản và trang nghiêm, dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề cứu trợ những hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Họp Thường Niên và Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống

Hằng năm, cứ đến ngày 19 tháng 2 Âm lịch, Chư Tôn Giáo Phẩm Tăng Đoàn GHPGVNTN, và quý Huynh trưởng gia đình Phật tử từ các vùng miền như: Sài Gòn, Bình Định, Tiền Giang, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Trị đều trở về mảnh đất cố đô Huế, tại Chùa Phước Thành để tham dự Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống GHPGVNTN và Buổi Họp Thường Niên của Tăng Đoàn.

Tăng Đoàn GHPGVNTN Biếu Quà Từ Thiện Đợt 4 Tại Tỉnh Quảng Nam Và Quảng Ngãi

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Phái Đoàn Từ Thiện của Tăng Đoàn GHPGVNTN để biếu quà hỗ trợ bà con tại tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi. Phái Đoàn do Hòa Thượng Thích Không Tánh làm trưởng đoàn, và Thượng Toạ Thích Thiện Phúc, Đại Đức Thích Minh Nhiếp, Đại Đức Thích Phước Tịnh, […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN Khánh Tuế Đức Thượng Thủ Đầu Năm Tân Sửu

Sáng ngày mồng 2 tết, (13/2/2021) Đại diện Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN đã đến Phương Trượng của đức Thượng Thủ để đảnh lễ khánh tuế Đức Thượng Thủ Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Lễ Tảo Tháp và Kỵ Nhật Thường Niên Cố Đại lão Hòa Thượng Thích Kế Châu Tại Tổ Đình Thập Tháp Di Đà Tỉnh Bình Định

Ngày 16/01/2021 (nhằm ngày 4/12/Canh Tý), Phật lịch 2564, tông môn Thập Tháp-Nguyên Thiều cùng chư Sơn trong và ngoài tỉnh đã trang nghiêm hướng về Lịch đại Tổ sư tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định cùng nhau hòa hợp thanh tịnh cử hành nghi thức lễ nhiễu bảo tháp tri ân chư vị Tổ sư đã truyền đăng tục diệm và cúng dường kỵ nhật thường niên cố Đại lão Hoà thượng đạo hiệu Thích Kế Châu trụ trì Tổ đình Thập Tháp.

Thông Tư Vu Lan – 2020 của Ban Điều Hành Thừa Thiên Huế

Kính bạch chư Tôn Đức, Kính thưa quý Phật tử, Mùa Vu lan về, là dịp chư tôn đức Tăng già Việt Nam sắp hoàn mãn ba tháng tịnh tu An cư kiết hạ. Đạo nghiệp của hàng xuất gia thêm phần trang nghiêm Hạ lạp, hàng Phật tử tại gia có cơ duyên tài bồi phước quả. Mùa Vu lan về, cũng là dịp để chúng ta hồi hướng công đức đến Cửu huyền, Thất tổ, tưởng nhớ công lao của các bậc tiền bối hữu công, báo đáp phần nào công ơn sinh thành dưỡng dục sâu nặng của cha mẹ, đền bù xứng đáng thâm ân nuôi dạy lớn lao của Thầy tổ.

Thư Phân Ưu của BĐH Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, thế quyến Cố Thượng Tọa Thích Viên Đức, Trú Trì Chùa Bửu Đức, Đồng Nai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế vô cùng kính tiếc khi hay tin: Cố Thượng Tọa thượng Nhuận hạ Nguyên tự Viên Đức hiệu Hoằng Tịnh.

Nhất Tâm Cầu Nguyện Thượng Tọa Thích Viên Đức Tân Viên Tịch

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. - Đại diện Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tỉnh Đồng Nai - Trú trì Chùa Bửu Đức, ấp Chiến Thằng, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai Do niên cao lạp trưởng cố Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 14/8/2020 nhằm ngày 25/6 năm Canh Tý, Phật lịch 2564 tại Chùa Bửu Đức, ấp Chiến Thằng, xã Bảo Hoà, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Hưởng thọ 80 tuổi.

Thư Phân Ưu của Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế

  TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT BAN ĐIỀU HÀNH TĂNG ĐOÀN THỪA THIÊN – HUẾ VP: Chùa Phước Thành, số 360  Phan Chu Trinh – Huế, ĐT : (0234) 3821122.Phật lịch 2564                                                                                THƯ PHÂN ƯU   Kính gửi: – Ban Tổ Chức Tang Lễ, môn đồ pháp quyến, […]

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế Tác Pháp Thọ An Cư năm 2020

Sáng ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý (5/6/2020), Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tác Pháp Thọ An Cư, tại giới trường Linh Quang, Huế. Từ 06h30 sáng, Chư Tăng đã vân tập tại giảng đường Chùa Linh Quang, để họp Tăng chuẩn bị cho Lễ Tác Pháp Thọ An Cư. Tham dự phiên họp có chư tôn đức Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, chư tôn đức sinh hoạt bố tát trú xứ Linh Quang.

Thông Tư Phật Đản PL 2564 của Ban Điều Hành Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Chư Tôn Đức Kính Thưa Quý liệt vị Phật Đản là ngày vui chung của nhân loại, để kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Năm Nay, Mùa Phật Đản đến trong lúc đất nước đang trong thời kỳ hoành hành của bệnh viêm phổi cấp, do Virus Corona gây ra, cho nhân loại nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Cả thế giới đang phải gánh chịu một tai họa vô cùng khủng khiếp, lấy đi sinh mạng của hơn 190000 người, và nó chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bản Tổng Kết Phật Sự Năm 2019 Của Tăng Đoàn GHPGVNTN tỉnh Thừa Thiên – Huế

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính gửi: - Hòa thượng Viện Trưởng HĐĐH-TĐGHPGVNTN - Chư Tôn Giáo Phẩm Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Kính bạch Hòa Thượng, Thừa hành Thông tư Số: Số: 08/HĐĐH/TT/PVT, của HĐĐH/TĐGHPGVNTN do Hòa Thượng Thích Chí Thắng, Phó Viện Trưởng HĐĐH ấn ký. Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế kính trình lên Hòa Thượng Viện Trưởng, cùng chư tôn đức Giáo phẩm HĐĐH

Bản Tường Trình Những Trở Ngại tại sân bay Đà Nẵng suốt 4 tiếng đồng hồ của TT. Thích Thiện Phúc

Về những trở ngại tại sân bay Đà nẵng sau khi dự đại hội về, An ninh đã câu lưu suốt 4 tiếng đồng hồ, thu hộ chiếu lập biên bản lục soát kiểm tra. Kính trình: Tôi (con) Thích Thiện Phúc Trụ trì Chùa An cư Quận Sơn trà Tp Đà nẵng. Năm nay được sự hoan hỷ của Thượng Toạ Thích Vĩnh Phước trụ trì Chùa Phước bửu tỉnh Bà rịa Vũng tàu cho hay thông tin về cuộc đại hội này nên tôi đã sang Thailand tham dự. Tôi đã trình bày về tình hình nhân quyền và sự đàn áp các tôn giáo tại Việt nam.

Bản Tường Trình về việc đại hội tự do tôn giáo và niềm tin lần thứ 5 tại Bangkok Thailand

Kính bạch HT Thượng thủ Thích Thiện Hạnh Tăng đoàn GHPGVNTN. Kính bạch HT viện trưởng Thích Viên Định - Cùng chư tôn thiền đức. Kính thưa quý chính khách cùng chư thiện hữu trí thức gần xa cùng tham dự đại hội tự do tôn giáo và niềm tin vùng Đông Nam Á lần thứ 5 tại Thailand. Nam mô A di đà Phật. Tôi (con) Thích Thiện Phúc thuộc tăng đoàn GHPGVNTN. Trú xứ chùa An cư Bán đảo sơn trà-thành phố Đà nẵng-Việt nam.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Đảnh Lễ Húy Nhật Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2019, nhằm ngày mùng 3 tháng 6 năm Kỷ Hợi, Hòa Thượng Thích Không Tánh cùng quý Đồng Chủ tịch HĐLTVN gồm có: Chánh Trị sự Hứa Phi (Cao Đài), Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (Tin Lành), quý Đạo huynh Bùi Văn Luốc và Trần Văn Quang (Phật Giáo Hòa Hảo Thuần túy), đã ra Tu Viện Nguyên Thiều – Bình Định đảnh lễ cúng dường, tưởng nguyện Húy Nhật lần thứ 11 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang. Sau đó ra Tổ Đình Thập Tháp tại thị xã An Nhơn vấn an Hòa Thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN.

Thư kiến nghị của Hòa Thượng Thích Chí Thắng gửi đến các cấp chính quyền tại Thừa Thiên Huế

Kính gởi: - Ông Bí Thư Tỉnh Ủy tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Giám Đốc Công An Tỉnh Thừa Thiên Huế - Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Tỉnh Thừa Thiên Huế Thưa quý vị. Từ khi Phật Giáo có mặt trên mảng đất hình chữ “S” đến nay đã hơn 2000 năm, trong quá trình truyền thừa, lịch đại Tổ Sư luôn đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, cùng thịnh cùng suy. Chưa có một triều đại nào, hay một nguyên thủ quốc gia nào, gọi Phật Giáo chúng tôi là thế lực thù địch, thế lực Phản động.

Bản Cáo Bạch: NỖI LÒNG VỊ SƯ OAN

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bạch chư tôn Hòa Thượng. Chư Thượng Tọa - Chư Đại đức Tăng - Ni Kính thưa toàn thể quý Phật tử - quý thiện hữu tri thức gần xa. Phật dạy: Đệ nhất giác ngộ: Thế gian vô thường, Quốc độ nguy thúy. Tứ đại khổ không, Ngũ ấm vô ngã. Sanh diệt biến dị, Hư ngụy vô chủ. Tâm thị ác nguyên, Hình vi tội tẩu. Như thị quán sát, Tiệm ly sanh tử.

Tăng Đoàn GHPGVNTN tại Quốc nội cử hành Đại Lễ Phật Đản PL:2563

Sáng ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi (19/5/2019), Tăng Đoàn GHPGVNTN long trọng cử hành Đại Lễ Phật Đản Phật lịch 2563 tại Tổ Đình Quốc Ân - Huế. Buổi lễ dưới sự chứng minh của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh – Đức Thượng thủ Tăng Đoàn, Hòa Thượng Thích Không Tánh – Phó Viện Trưởng HĐĐH – kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Phật Đản, Hòa Thượng Thích Chí Thắng – Phó Viện Trưởng, Hòa Thượng Thích Chơn Phương – Tổng Ủy Viên Tăng Sự, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh – Tổng Thư Ký, cùng với sự tham dự của chư Tăng và Phật Tử tại Thừa Thiên Huế, Chư Tăng và Phật Tử Đà Nẵng do Thượng Tọa Thích Thiện Phúc dẫn đầu cùng về tham dự lễ.