Tiếng Việt  |  English

Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế Tác Pháp Thọ An Cư

Sáng ngày 14 tháng 4 nhuận năm Canh Tý (5/6/2020), Ban Điều Hành Tăng Đoàn GHPGVNTN Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tác Pháp Thọ An Cư, tại giới trường Linh Quang, Huế

Tại phiên họp chư Tăng đã cung thỉnh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh làm Luật Sư Y Chỉ cho Chư Tăng trong ba tháng Hạ an cư, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Chí Thắng- Bỉnh Pháp Lễ Thọ An Cư, và sắp sếp một số công việc cần thiết để cho Chư Tăng tịnh tu trong ba tháng Hạ.

Sau buổi họp, Chư Tăng quang lâm chánh điện, Giới trường chính- Linh Quang, để tác pháp thọ an cư.

Sau đây một số hình ảnh buổi lễ:

Ban Thư Ký Tăng Đoàn.