Tiếng Việt  |  English

Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đệ Ngũ Tăng Thống và Khánh Tuế Đức Thượng Thủ

Tăng Đoàn GHPGVNTN Tổ Chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, Dịch Bệnh Tiêu Trừ, và Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ.

Sáng ngày 19 tháng 2 năm Canh Tý (12/3/2020), tại Chùa Phước Thành, Huế. Tăng Đoàn GHPGVNTN đã trang nghiêm tổ chức Lễ Hiệp Kỵ Lịch Đại Tăng Thống, Tưởng Niệm Đức Cố Đệ Ngũ Tăng Thống, Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An, đồng thời Khánh Tuế Cửu Tuần Đức Thượng Thủ.

Và cũng trong đợt này Chư Tôn Đức Trong Hội Đồng Chứng Minh và Hội Đồng Điều Hành đã có cuộc họp Đại Hội để kiện toàn nhân sự của hai Hội Đồng cho nhiệm kỳ mới 2020 – 2024.

Ban Thư Ký Tăng Đoàn

Dưới Đây là một vài hình ảnh đính kèm: