Tiếng Việt  |  English

THƠ TÙ

HT. Thích Quảng Độ


Xem chi tiết

Thân ta trong chốn lao tù
    Tâm ta vằng vặc trăng thu mặt hồ
    Bao trùm khắp cõi hư vô
    Lao tù đâu thể nhiễm ô tâm này
    Mặc cho thế sự vần xoay
    Tâm ta vẫn chẳng chuyển lay được nào
    Ngọc thiêu mầu thắm biết bao 1
    Sương càng phủ trắng tùng cao ngất trời
    Trăng tròn khuyết biển đầy vơi
    Mây bay gió thoảng cuộc đời sợ chi!

    1 Lấy ý trong câu: “Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận” của thiền sư Ngộ Ấn, đời Lý. Ðại ý: Viên ngọc ở trên núi bị đốt mầu sắc vẫn tươi thắm.